call us +30 210 9210734

poster EU small

Σεμινάρια Διαχείρισης Ποιότητας

six sigma

Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και τρία εκπαιδευτικά προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση της αντίστοιχης πιστοποίησης:

Η μέθοδος Lean Six Sigma χρησιμοποιείται για τη βελτίωση κάθε κλάδου επιχειρήσεων, από την παραγωγή μέχρι την διεύθυνση προσωπικού και από την τεχνική υποστήριξη μέχρι το τμήμα εξυπηρέτησης. Αυτό είναι εφικτό, δεδομένου ότι το Lean Six Sigma δύναται να χρησιμοποιηθεί για κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης στην οποία τα στοιχεία του κόστους, χρόνου και ποιότητας αποτελέσματος είναι παρόντα, και απευθύνεται με την ίδια αποτελεσματικότητα τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς πελάτες.

Το Lean σκέλος περιγράφει την προσέγγιση που οδηγεί στην ελαχιστοποίηση των χαμένων πόρων (Waste) και έχει τις ρίζες του στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, όπως και η προσέγγιση 5S.

Lean Six Sigma

Η στατιστική απεικόνιση του Six Sigma περιγράφει ποσοτικά το πως κάθε διαδικασία αποδίδει. Η επιτυχής εφαρμογή του Six Sigma οδηγεί κάθε διαδικασία σε επίπεδο 6σ, όπου ο δείκτης απόδοσης δεν πρέπει να παρουσιάζει περισσότερα από 3.4 ελαττώματα ανά εκατομμύριο. Το ελαττωματικό «προϊόν» βάσει του Six Sigma, είναι οτιδήποτε δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των πελατών (Upper & Lower limits). Ο θεμελιώδης στόχος της μεθόδου Six Sigma είναι η εφαρμογή μιας ποσοτικοποιημένης στρατηγικής με εστίαση στην βελτιστοποίηση των διαδικασιών και την μείωση των αποκλίσεων μέσω των διαφόρων επιμέρους Six Sigma projects.

Πιο συγκεκριμένα, η έννοια του Six Sigma προσδιορίζεται ως "μια επιχειρησιακή διαδικασία που επιτρέπει στους οργανισμούς να βελτιωθούν με το σχεδιασμό και τον έλεγχο των καθημερινών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων με τρόπους που ελαχιστοποιούν τα ελαττώματα και τους πόρους, αυξάνοντας την ικανοποίηση των τελικών χρηστών".

Το Six Sigma καθοδηγεί τους οργανισμούς να κάνουν λιγότερα λάθη στις λειτουργίες τους, μειώνοντας τα σφάλματα στην ποιότητα στα πιο πρόωρα πιθανά περιστατικά.

Το Six Sigma παρέχει συγκεκριμένες μεθόδους για  τον επανασχεδιασμό της διαδικασίας ή και τον σχεδιασμό εκ νέου της διαδικασίας, έτσι ώστε οι ατέλειες και τα λάθη να μην προκύψουν ξανά σε αρχικές φάσεις. Έχει δηλαδή χαρακτήρα προληπτικό.

Αυτό συνδυάζεται παράλληλα και με την χρήση της μεθοδολογίας DMAIC  (Define, Measure, Analyse, Improve, Control – ορισμός, μέτρηση, ανάλυση, βελτίωση και έλεγχος) που είναι μια μεθοδολογία για τις ήδη υφιστάμενες διαδικασίες οι οποίες επιδέχονται βελτιωτικών αλλαγών ή με την χρήση της μεθοδολογίας DMADV (Define, Measure, Analyse, Design, Verify - ορισμός, μέτρηση, ανάλυση, σχεδιασμός, επαλήθευση) για την ανάπτυξη και σχεδιασμό νέων διαδικασιών ή προϊόντων βάσει του Six Sigma.

Η ένωση των προσεγγίσεων του Lean και του Six Sigma μας έδωσε το Lean Six Sigma: μια καταπληκτική προσέγγιση, όπου χωρίς να εφευρεθεί τίποτα καινούριο, τα ήδη γνωστά εργαλεία συνδυάζονται και αξιοποιούνται με τρόπο πρακτικά εφαρμόσιμο, απλό, επαληθεύσιμο, με στόχο πάντα τα μετρήσιμα αποτελέσματα.

six sigma principles lean

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η επαφή και κατανόηση των βασικών αρχών της προσέγγισης Six Sigma που ήδη εφαρμόζεται από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων.

pistopoiisi sis sigma

Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένο εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο Lean Six Sigma κατά IASSC (International Association for Six Sigma Certification).

pdf

Lean Six Sigma Certifications

 

Internet of Things Industry 4.0

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες στελεχών βιομηχανιών που έχουν βασικές γνώσεις μηχανικού ή οικονομολόγου ή στελέχους πληροφορικής και ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν σε ειδικά θέματα στον τομέα αυτό και στις τεχνικές με τις οποίες μπορούν να βελτιώσουν λειτουργίες καταγραφής και μείωσης κόστους παραγωγής.

 

food safety

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών Υγιεινής και Ασφάλειας τροφίμων.

 

HACCP
Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση από τους συμμετέχοντες των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας και Τροφίμων.
 
 
e archiving
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και διεξοδική ανάλυση των θεμάτων που άπτονται των νέων πρακτικών εφαρμοσμένου οργανωσιακού σχεδιασμού λειτουργίας και διαχείρισης συμβατικών (χαρτώων) και ηλεκτρονικών αρχείων.

 

 

food safety

Σκοπός Σεμιναρίου

Η εκμάθηση των βασικών αρχών Υγιεινής και Ασφάλειας τροφίμων.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Η εκμάθηση των βασικών αρχών Υγιεινής και Ασφάλειας τροφίμων.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Επίσημο πρόγραμμα Ε.Φ.Ε.Τ.
 • Εισαγωγή,
 • Κίνδυνοι τροφίμων και πηγές προέλευσης,
 • Τρόποι επιμόλυνσης,
 • Αλυσίδα ψύξης,
 • Ευαλλοίωτα τρόφιμα και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού,
 • Ατομική υγεία και υγιεινή,
 • Καθαρισμοί και απολυμάνσεις,
 • Έλεγχος ξενιστών/απεντομώσεις και μυοκτονίες,
 • Ευθύνες επιχειρήσεων και τήρηση αρχείων,
 • Παραλαβή τροφίμων,
 • Αποθήκευση,
 • Προετοιμασία και θερμική ή άλλη επεξεργασία,
 • Χειρισμοί μετά την επεξεργασία,
 • Επαναλήψεις, προβολή επαναλητπικού DVD/VIDEO, Στο παραπάνω πρόγραμμα μπορούν να ενσωματωθούν και Εξετάσεις που για τους επιτυχόντες συμμετέχοντες θα οδηγήσουν σε πιστοποιητικό/βεβαίωση από Ε.Φ.Ε.Τ. ΕΝΟΤΗΤΑ 2η Συνοπτικό Πρόγραμμα 5 επιπλεόν ώρες για εξειδίκευση βασικών κανόνων υγιεινής τροφίμων στις πρακτικές της επιχείρησης (παρουσίαση του συστήματος με τον οποίο λειτουργεί η επιχείρηση για την ασφάλεια των τροφίμων, επεξήγηση των αρχών HACCP και του τρόπου εφαρμογής τους).

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

e archiving

Σκοπός Σεμιναρίου

Η παρουσίαση και διεξοδική ανάλυση των θεμάτων που άπτονται των νέων πρακτικών εφαρμοσμένου οργανωσιακού σχεδιασμού λειτουργίας και διαχείρισης συμβατικών (χαρτώων) και ηλεκτρονικών αρχείων.

Με μέθοδο απόλυτα σαφή, εποπτική (power point), και πρακτική (μελέτη περιπτώσεων-εργαστηριακή άσκηση) επιδιώκεται οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας του προγράμματος:

 • Να έχουν εφοδιαστεί με όλες τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμεπιρίες σε ότι αφορά τον οργανωσιακό σχεδιασμό της αρχειακής λειτουργίας.

 • Να αντιλαμβάνονται πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και τα νέα συστήματα αρχειακής λειτουργίας συμβατικών αρχείων.

 • Να χρησιμοποιούν πλέον ανεπιφύλακτα και σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο εφαρμογές και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαχείρισης και αρχειοθέτησης εργγράφων και δεδομένων.

 • Να έχουν συνείδηση των πλεονεκτημάτων του εφαρμοσμένου οργανωσιακού σχεδιασμού αρχείων στην επιχειρηματική οργάνωση διαχείρισης γνώσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας οικονομίας, της κοινωνίας της πληροφορίας και του ανταγωνισμού.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε στελέχη οργανισμών, επιχειρήσεων, τραπεζών και δημοσίου τομέα που δεν είναι εξοικειωμένα με ανάλογες έννοιες, μορφές, συστήματα, εφαρμογές και υπηρεσίες τέτοιων σχεδιασμών ή επιθυμούν να διευρύνουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους και να αποκτησουν πιο συγκροτημένες.

Σε υποψήφια στελέχη και υπαλλήλους που ασχολούνται και διαχειρίζονται αρχεία.

Σε επιχειρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν συγκροτημένες γνώσεις στο θέμα αυτό, ώστε η επιχείρησή τους να καταστεί πιο ανταγωνιστική.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

ΑΡΤΩΑ ΑΡΧΕΙΑ : ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

 • Ανάπτυξη Ορων & Εννοιών περί Αρχείων

 • Υφιστάμενη Γενικώς Πρακτική στη Λειτουργία των Αρχείων στην Ελλάδα

 • Κτιριολογία Αρχειοστασίων & Εξοπλισμοί

Αρχειονομικές Εργασίες : 

 • Ταξινόμηση, Περιγραφή, Καταλογογράφηση, Ευρετηρίαση

 • Τεχνικές Αρχειοθέτησης

 • Κίνδυνοι που Απειλούν το Χαρτώο Αρχείο

 • Παράγοντες Συναρτώμενοι με τη φύλαξη αρχείου & Αρχειακών Τεκμηρίων

 • Μεθοδολογία Συντήρησης Χαρτώων Αρχειακών Τεκμηρίων

 • Πληροφοριακή, Ελεκτική & Αποδεικτική Δύναμη Αρχειακών Τεκμηρίων

 • Μεθοδολογία Διαχείρισης Αρχειακών Τεκμηρίων

 • Κριτήρια Επιλογής Αρχειακών Τεκμηρίων προς Εκκαθάριση

 • Ελεγχοι Αρχείου & Αρχειακών Τεκμηρίων

MICROFORM ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

 • Εννοιολογικές Προσεγγίσεις

 • Μορφές Συστημάτων Microform

 • Rollfilm

 • Jackets

 • Microfiche

 • Συστήματα:C.O.M. (Computer Output Microfiche) & C.O.L.D. (Computer Output Laiser Disk)

 • Τομείς Εφαρμογών-Οφέλη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

 • Μεθοδολογια μετάπτωση χαρτώων & Microform Αρχείων σε Ηλεκτρονικά

 • Ηλεκτρονικό Εγγραφο & Υπογραφή

 • Νομική Αποψη: Χαρακτηρισμός Ηλεκτρονικών Εγγράφων

 • Νομοθεσία περίπ Ηλεκτρονικής Υπογραφής

 • Αποδεικτική Δύναμη Ηλεκτρονικών Εγγράφων Ενώπιον Δικαστικών Αρχών

 • Ηλεκτρονικό Αρχείο

 • Ορισμός Ηλεκτρονικού Αρχείου

 • Στοιχεία που Απαρτίζουν τα ηλεκτρονικά αρχεία

 • Μέσα Αποθήκευσης Ηλεκτρονικών Αρχείων

 • Διατήρηση Ηλεκτρονικών Αρχείων

 • Προβλήματα Ταξινόμησης & Περιγραφής Ηλεκτρονικών Αρχείων

 • Διαδικασίες Επιλογής & Εκκαθάρισης Ηλεκτρονικών Αρχείων

 • Νομοθεσία περι Ηλεκτρονικών Αρχείων

 • Αρχιτεκτονική Συστήματος Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης & Διαχείρισης Εγγράφων, Δεδομένων, Εικόνας, Ηχου

 • Δομή Αρχιτεκτονικής Συστήματος

 • Περιβάλλον Εργασίας

 • Διαδικασίες

 • Ψηφιοποίηση

 • Χαρακτηρισμός

 • Αποθήκευση

 • Ανεύρεση

 • Δρομολόγηση

 • Αυτοματοποιημένες ροές εργασιών

 • Web

 • Τομείς Εφαρμογών-Οφέλη

 • Συστήματα Διαχείρισης Αρχείων κατα ISO 15489-1/2001:RECORDS MANAGEMENT

 • Προκαταρκτική Ερευνα

 • Ανάλυση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

 • Ανανγώριση Απαιτήσεων για Αρχεία

 • Αξιολόγηση Υπαρχόντων Συστημάτων

 • Εντοπισμός στρατηγικών για την ικανοποίηση των αρχειακών απαιτήσεων

 • Σχεδιασμός συστήματος

 • Εφαρμογή συστήματος

 • Ανασκόπηση μετά την εφαρμογή

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Πολιτικής Ασφάλειας Αρχειακών Συστημάτων

 • Αντιμετώπιση Περιπτώσεων Εκτακτης Ανάγκης

 • Ρόλος Αρχής Προστασίας Δεδομένων και Αρχειακά Συστήματα

OUTSOURCING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

 • Πολιτική Outsourcing

 • Αρχειοστάσια

 • Ασφάλεια Αρχειακών Τεκμηρίων και περιεχομένου τους

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

 • Μεθοδολογία Εφαρμοσμένου Οργανωσιακού Σχεδιασμού Λειτουργίας & Διαχείρισης Αρχείων

 • Μεγάλου Τραπεζικού Οργανισμού

 • Μεγάλης Επιχειρηματικής Μονάδας

 • Μεθοδολογία Εφαρμογής Προτύπου ISO 15489-1/2001 σε Μεγάλο Τραπεζικό Οργανισμό

 • Μεθοδολογία Οργάνωσης, Κτηριολογίας & Τεχνολογικού Σχεδιασμού Ιστορικού Αρχείου

 • Μεθοδολογία Εκπόνησης Εγκύκλιος Οδηγίας Λειτουργίας & Διαχείρισης Αρχείων

 • Μεθοδολογία Εκπόνησης Κανονισμού Λειτουργίας & Προβολής Αρχειακών τεκμηρίων Ιστορικού Αρχείου

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

  e archiving2

HACCP

Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση από τους συμμετέχοντες των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας και Τροφίμων

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε Στελέχη Επιχειρήσεων.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Τι είναι η HACCP και σχέση με ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων
 • Ιστορική Αναδρομή ( ΝASA, FAO/WHO, Codex Alinentarious)
 • Απαιτήσεις της Eλληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσία για HACCP
 • Τυποποίηση/πρότυπα-πιστοποίηση-διαπίστευση και ΗΑCCP (ISO, CEN, EΛOT, ΕΣΥΔ, Φορείς Πιστοποίησης κλπ)
 • Οι 7 Αρχές ΗACCP
 • Τα 12 βήματα για την Εγκατάσταση Συστήματος HACCP, σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό Codex Alimentarious
 • Σχέση HACCP με τα Προαπαιτούμενα προγράμματα (PRPs), τους κανόνες ορθής υγιεινής (GHP), και τους οδηγούς υγιεινής ΕΦΕΤ • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και ΗΑCCP
 • Σύστημα ΗACCP κατά την ΚΥ487/2000, τον Καν.852/2004, κατά FDA/IMS, και κατά τον Codex Alimentarious
 • Παρουσίαση και διαφορές ΕΛΟΤ 1416, DS3207, ISO 22000
 • Αλλες σχετιζόμενα πρότυπα ή κλαδικές προδιαγραφές - BRC 4th Version, IFS , ISO9001 (εξειδικευμένα συστήματα ποότητας τροφίμων)
 • Μέθοδοι ανάλυσης κινδύνων (ανάγνωριση και αξιολόγηση κινδύνων)
 • Μέθοδοι προσδιορισμού κρισίμων σημείων ελέγχου και η χρήση του δένδρου αποφάσεων (για τον ορισμό των κρίσιμων σημείων ελέγχου - CCPs)
 • Επιθεωρήσεις συστημάτων HACCP
 • Eίδη Επιθεωρήσεων (A, B και Γ Μέρους)
 • Τεχνικές Επιθεωρήσεων
 • Αλλα πρότυπα της σειράς ISO22000 (Οδηγός Εφαρμογής ISO 22004, ιχνηλασιμότητα ISO22005 κλπ).

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

  haccp2

   

6 sigma cycle

Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η επαφή και κατανόηση των βασικών αρχών της προσέγγισης Six Sigma που ήδη εφαρμόζεται από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Συγκεκριμένατο σεμινάριο παρουσιάζει:

 • Την σημασία της προσέγγισης SIX SIGMA στην σύγχρονη επιχείρηση.

 • Τους κλάδους στους οποίους εφαρμόζεται η συγκεκριμένη προσέγγιση.

 • Οφέλη αλλά και δυσκολίες υλοποίησης

 • Τους ρόλους και τις υπευθυνότητες των Στελεχών που θα εμπλακούν στο project.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων που με την βελτίωση των διαδικασιών της επιχείρησης (processimprovement) και ενδιαφέρονται να εξετάσουν τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της προσέγγισης SIX SIGMA στην μακροπρόθεσμη επιτυχία της Εταιρίας με παράλληλη βελτίωση των ποιοτικών υπηρεσιών, της εξυπηρέτησης και της ικανοποίησης των πελατών.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί  16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία στην Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή στην προσέγγιση Six Sigma
 • Στρατηγική και οφέλη της προσέγγισης Six Sigma 
 • Πως να ξεκινήσετε την υλοποίηση Six Sigma 
 • Six Sigma Σχεδιασμός Project
 • Παραδείγματα έργων Six Sigma 
 • Υλοποίηση Six Sigma 
 • Καθορισμός των Six Sigma Metrics 
 • Βασικά εργαλεία Six Sigma 
 • Συστήματα μέτρησης
 • Εφαρμογή της προσέγγισης Six Sigma σε επιχειρηματκές διαδικασίεςSix Sigma 
 • Διαχείριση των Six Sigma διαδικασιών
 • Καταγραφή και διαχείριση έργων
 • Capability Analysis 

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή και έντυπο υλικό.