e archiving

Σκοπός Σεμιναρίου

Η παρουσίαση και διεξοδική ανάλυση των θεμάτων που άπτονται των νέων πρακτικών εφαρμοσμένου οργανωσιακού σχεδιασμού λειτουργίας και διαχείρισης συμβατικών (χαρτώων) και ηλεκτρονικών αρχείων.

Με μέθοδο απόλυτα σαφή, εποπτική (power point), και πρακτική (μελέτη περιπτώσεων-εργαστηριακή άσκηση) επιδιώκεται οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας του προγράμματος:

 • Να έχουν εφοδιαστεί με όλες τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμεπιρίες σε ότι αφορά τον οργανωσιακό σχεδιασμό της αρχειακής λειτουργίας.

 • Να αντιλαμβάνονται πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και τα νέα συστήματα αρχειακής λειτουργίας συμβατικών αρχείων.

 • Να χρησιμοποιούν πλέον ανεπιφύλακτα και σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο εφαρμογές και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαχείρισης και αρχειοθέτησης εργγράφων και δεδομένων.

 • Να έχουν συνείδηση των πλεονεκτημάτων του εφαρμοσμένου οργανωσιακού σχεδιασμού αρχείων στην επιχειρηματική οργάνωση διαχείρισης γνώσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας οικονομίας, της κοινωνίας της πληροφορίας και του ανταγωνισμού.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε στελέχη οργανισμών, επιχειρήσεων, τραπεζών και δημοσίου τομέα που δεν είναι εξοικειωμένα με ανάλογες έννοιες, μορφές, συστήματα, εφαρμογές και υπηρεσίες τέτοιων σχεδιασμών ή επιθυμούν να διευρύνουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους και να αποκτησουν πιο συγκροτημένες.

Σε υποψήφια στελέχη και υπαλλήλους που ασχολούνται και διαχειρίζονται αρχεία.

Σε επιχειρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν συγκροτημένες γνώσεις στο θέμα αυτό, ώστε η επιχείρησή τους να καταστεί πιο ανταγωνιστική.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

ΑΡΤΩΑ ΑΡΧΕΙΑ : ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

 • Ανάπτυξη Ορων & Εννοιών περί Αρχείων

 • Υφιστάμενη Γενικώς Πρακτική στη Λειτουργία των Αρχείων στην Ελλάδα

 • Κτιριολογία Αρχειοστασίων & Εξοπλισμοί

Αρχειονομικές Εργασίες : 

 • Ταξινόμηση, Περιγραφή, Καταλογογράφηση, Ευρετηρίαση

 • Τεχνικές Αρχειοθέτησης

 • Κίνδυνοι που Απειλούν το Χαρτώο Αρχείο

 • Παράγοντες Συναρτώμενοι με τη φύλαξη αρχείου & Αρχειακών Τεκμηρίων

 • Μεθοδολογία Συντήρησης Χαρτώων Αρχειακών Τεκμηρίων

 • Πληροφοριακή, Ελεκτική & Αποδεικτική Δύναμη Αρχειακών Τεκμηρίων

 • Μεθοδολογία Διαχείρισης Αρχειακών Τεκμηρίων

 • Κριτήρια Επιλογής Αρχειακών Τεκμηρίων προς Εκκαθάριση

 • Ελεγχοι Αρχείου & Αρχειακών Τεκμηρίων

MICROFORM ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

 • Εννοιολογικές Προσεγγίσεις

 • Μορφές Συστημάτων Microform

 • Rollfilm

 • Jackets

 • Microfiche

 • Συστήματα:C.O.M. (Computer Output Microfiche) & C.O.L.D. (Computer Output Laiser Disk)

 • Τομείς Εφαρμογών-Οφέλη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

 • Μεθοδολογια μετάπτωση χαρτώων & Microform Αρχείων σε Ηλεκτρονικά

 • Ηλεκτρονικό Εγγραφο & Υπογραφή

 • Νομική Αποψη: Χαρακτηρισμός Ηλεκτρονικών Εγγράφων

 • Νομοθεσία περίπ Ηλεκτρονικής Υπογραφής

 • Αποδεικτική Δύναμη Ηλεκτρονικών Εγγράφων Ενώπιον Δικαστικών Αρχών

 • Ηλεκτρονικό Αρχείο

 • Ορισμός Ηλεκτρονικού Αρχείου

 • Στοιχεία που Απαρτίζουν τα ηλεκτρονικά αρχεία

 • Μέσα Αποθήκευσης Ηλεκτρονικών Αρχείων

 • Διατήρηση Ηλεκτρονικών Αρχείων

 • Προβλήματα Ταξινόμησης & Περιγραφής Ηλεκτρονικών Αρχείων

 • Διαδικασίες Επιλογής & Εκκαθάρισης Ηλεκτρονικών Αρχείων

 • Νομοθεσία περι Ηλεκτρονικών Αρχείων

 • Αρχιτεκτονική Συστήματος Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης & Διαχείρισης Εγγράφων, Δεδομένων, Εικόνας, Ηχου

 • Δομή Αρχιτεκτονικής Συστήματος

 • Περιβάλλον Εργασίας

 • Διαδικασίες

 • Ψηφιοποίηση

 • Χαρακτηρισμός

 • Αποθήκευση

 • Ανεύρεση

 • Δρομολόγηση

 • Αυτοματοποιημένες ροές εργασιών

 • Web

 • Τομείς Εφαρμογών-Οφέλη

 • Συστήματα Διαχείρισης Αρχείων κατα ISO 15489-1/2001:RECORDS MANAGEMENT

 • Προκαταρκτική Ερευνα

 • Ανάλυση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

 • Ανανγώριση Απαιτήσεων για Αρχεία

 • Αξιολόγηση Υπαρχόντων Συστημάτων

 • Εντοπισμός στρατηγικών για την ικανοποίηση των αρχειακών απαιτήσεων

 • Σχεδιασμός συστήματος

 • Εφαρμογή συστήματος

 • Ανασκόπηση μετά την εφαρμογή

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Πολιτικής Ασφάλειας Αρχειακών Συστημάτων

 • Αντιμετώπιση Περιπτώσεων Εκτακτης Ανάγκης

 • Ρόλος Αρχής Προστασίας Δεδομένων και Αρχειακά Συστήματα

OUTSOURCING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

 • Πολιτική Outsourcing

 • Αρχειοστάσια

 • Ασφάλεια Αρχειακών Τεκμηρίων και περιεχομένου τους

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

 • Μεθοδολογία Εφαρμοσμένου Οργανωσιακού Σχεδιασμού Λειτουργίας & Διαχείρισης Αρχείων

 • Μεγάλου Τραπεζικού Οργανισμού

 • Μεγάλης Επιχειρηματικής Μονάδας

 • Μεθοδολογία Εφαρμογής Προτύπου ISO 15489-1/2001 σε Μεγάλο Τραπεζικό Οργανισμό

 • Μεθοδολογία Οργάνωσης, Κτηριολογίας & Τεχνολογικού Σχεδιασμού Ιστορικού Αρχείου

 • Μεθοδολογία Εκπόνησης Εγκύκλιος Οδηγίας Λειτουργίας & Διαχείρισης Αρχείων

 • Μεθοδολογία Εκπόνησης Κανονισμού Λειτουργίας & Προβολής Αρχειακών τεκμηρίων Ιστορικού Αρχείου

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

  e archiving2

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734