Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με την ορολογία, τις έννοιες και τη δομή του συστήματος των εργασιακών σχέσεων, ούτως ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζουν, κατανοούν και αντιμετωπίζουν τα καθημερινά ζητήματα που αντιμετωπίζει το Τμήμα/η Διεύθυνση Προσωπικού ενός νομικού προσώπου. Δεδομένης της πολυπλοκότητας του θέματος και της πολυνομίας, το σεμινάριο πραγματοποιείται επί τη βάσει συνήθως υποθέσεων εργασίας, προκειμένου οι συμμετέχοντες να μπορούν να ανάγουν σε πρακτικές καταστάσεις τις θεωρητικές γνώσεις που ενδεχομένως έχουν και πρόκειται να εμπλουτίσουν

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέα στελέχη και υπαλλήλους του Τμήματος ή της Διεύθυνσης Προσωπικού ενός νομικού προσώπου του ιδιωτικού τομέα καθώς και σε όλα εκείνα τα πρόσωπα που λόγω της θέσης τους ασχολούνται με ζητήματα του προσωπικού.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 12 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο 

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Είδη συμβάσεων
  (ενδεικτικά: Έννοια και διακρίσεις, ασφαλιστικός φορέας, κατάρτιση και τύπος της σύμβασης, περιεχόμενο, υποχρεώσεις προς δημόσιους φορείς: ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ)
  Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
  Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών
  Σύμβαση έργου
  Ειδικές μορφές συμβάσεων: σύμβαση περιοδευόντων πωλητών, σύμβαση έμμισθης εντολής δικηγόρου, σύμβαση εργασίας μελών Διοίκησης, ετοιμότητα προς εργασία, δανεισμός εργαζομένου, job-sharing
  Συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου: Περιορισμοί του ΠΔ 180/2004
 • Τα μέρη της σύμβασης εργασίας
  Ο εργοδότης
  (ενδεικτικά: Διάκριση μεμονωμένου εργοδότη, από περισσότερους σε Ομίλους Επιχειρήσεων, συνέπειες της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη)
  Ο εργαζόμενος
  (ενδεικτικά: Εργαζόμενοι με σύμβαση μαθητείας, εργαζόμενοι συνταξιούχοι, ανήλικοι εργαζόμενοι, γυναίκες εργαζόμενες, ΑΜΕΑ)
 • Πρόσληψη εργαζομένων
  Το στάδιο των διαπραγματεύσεων - Προσόντα υποψηφίου - Offer letter
  Ζητήματα ισότητας και ίσης μεταχείρισης
  Σύμβαση με δοκιμή και σύμβαση μαθητείας
  Γνωστοποίηση όρων εργασίας - ΠΔ156/1994
  Κατάρτιση και τύπος σύμβασης εργασίας – τόπος παροχής εργασίας – μέθοδοι αμοιβής
  Κατάρτιση συμβάσεων με καθεστώς παροχής υπηρεσιών ή έργου
  Πρόσληψη προσωπικού με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση
  Ειδικοί όροι πρόσληψης ορισμένων κατηγοριών προσωπικού
  Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ
  Ασφαλιστική τακτοποίηση εργαζομένου- προσδιορισμός ασφαλιστικού φορέα
  Βιβλίο νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού και επιπλοκές
 • Η λειτουργία της σύμβασης εργασίας
  Επισκόπηση υποχρεώσεων εργαζομένου
  Υποχρέωση αυτοπρόσωπης εργασίας
  Παροχή συμφωνημένης εργασίας
  Πρόσθετες εργασίες – διαφοροποίηση με παρεμφερείς – τρόπος αμοιβής
  Επισκόπηση υποχρεώσεων εργοδότη
  Υποχρέωση καταβολής μισθού
  Η υποχρέωση πρόνοιας
  Το διευθυντικό δικαίωμα και τα όριά του
  Πειθαρχική διαδικασία
  Προσωπικά δεδομένα, διαδικασία τήρησης ευαίσθητων δεδομένων
  Γυναίκες εργαζόμενες (ενδεικτικά: Προστασία μητρότητας και άδειες)
  Αποδοχές (διάκριση σε τακτικές και έκτακτες)
  Μισθός σε χρήμα, σε είδος, με ποσοστά
  Οικιοθελείς παροχές – επιχειρησιακή συνήθεια και επιπλοκές
  Υπολογισμός ημερομισθίου και ωρομισθίου
  Νόμιμος μισθός – ΣΣΕ - Βασικές αποδοχές και επιδόματα
  Ζητήματα φορολογίας
  Εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών
  Αποδοχές σε εκ περιτροπής & σε μερική απασχόληση
  Αποδοχές άκυρης σύμβασης εργασίας
  Περιπτώσεις κατάσχεσης μισθού
  Προκαταβολές και συμψηφισμός με μισθό
  Αποδοχές απεργίας
  Αποδοχές σε περίπτωση απουσίας (δικαιολογημένης και αδικαιολόγητης)
  Αδυναμία καταβολής μισθού από πλευράς εργοδότη και ανωτέρα βία
  Ειδικά ζητήματα μη ομαλής λειτουργίας της σχέσης εργασίας
  Επίσχεση εργασίας
  Διαθεσιμότητα - αποδοχές διαθεσιμότητας και διαδικασία
  Μονομερής μεταβολή των όρων εργασίας
  Περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εργαζόμενος δικαιούται από το νόμο πρόσθετης αμοιβής ή αποζημίωσης
  Απασχόληση εκτός έδρας
  Νυχτερινή απασχόληση
  Απασχόληση σε Κυριακές και αργίες
  Απασχόληση Σαββάτου
  Απασχόληση καθ’ υπέρβαση νομίμου ωραρίου
  Ωράριο εργασίας των μισθωτών
  Διακεκομμένο ωράριο
  Χρόνος εργασίας (έναρξη, λήξη και διαλείμματα)
  Υπερεργασία –αμοιβή
  Υπερωρία (νόμιμη και παράνομη) αμοιβή
  Διευθέτηση του χρόνου εργασίας  
  Οι διευθύνοντες υπάλληλοι
  Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά
  Συνέπειες ως προς την εργασιακή τους σχέση
  Κοινωνική ασφάλιση
  Απογραφή εργοδοτών και συνέπειες παράλειψης
  Αναγγελία αλλαγής στοιχείων
  Απώλεια Βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων
  Καταβολή και προσδιορισμός ποσού εισφορών
  Ανώτατα όρια εισφορών
  Παροχές σε είδος και αποτίμηση
  Προθεσμία καταβολής εισφορών
  Πράξεις επιβολής εισφορών και ενστάσεις
  Επιστροφή εισφορών
  Προσωπική ευθύνη διοικούντων
  Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις – στοιχεία – τρόπος συμπλήρωσης - τύποι ΑΠΔ – διαδικασία και χρόνος υποβολής - τροποποίηση στοιχείων
  Ασφάλιση μισθωτού κατά τη διάρκεια ανυπαίτιου κωλύματος π.χ. ασθένειάς του
  Δώρα εορτών
  Χρόνος καταβολής
  Κρατήσεις
  Βάση υπολογισμού και υπολογισμός σε συνάρτηση με υπερεργασία/υπερωρία
  Τρόπος και ύψος καταβολής σε περίπτωση αποχώρησης ή απόλυσης μισθωτού
  Άδεια αναψυχής
  Τρόπος και χρόνος χορήγησης ετήσιας άδειας
  Αριθμός ημερών αδείας
  Αποδοχές αδείας – Επίδομα αδείας – υπολογισμός και κρατήσεις         
  Άρνηση χορήγησης άδειας και αποζημίωση άδειας
  Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας μερικώς απασχολουμένων
  Επίδομα άδειας περιστασιακά απασχολουμένων
  Αποδοχές και επίδομα αδείας αποχωρούντων ή απολυόμενων μισθωτών
  Ομαδικές άδειες      
  Άδεια άνευ αποδοχών
  Ειδικές άδειες (συνδικαλιστικές άδειες, γάμου, εκλογών κ.λπ.)
 • Η λύση της σύμβασης εργασίας
  Τύπος της καταγγελίας και αρμοδιότητες υπεύθυνου προσωπικού
  Υπολογισμός αποζημίωσης απολύσεως
  Αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης, ύψος και υπολογισμός αποζημίωσης
  Περιπτώσεις μη καταβολής αποζημίωσης
  Φορολογικά θέματα
  Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας
  Είδη ΣΣΕ
  Συλλογικές συμφωνίες και διάκριση από ΣΣΕ
  Περιεχόμενο και δεσμευτικότητα
  Συρροή Συλλογικών Συμβάσεων
  Μεσολάβηση-διαιτησία
  Λήξη /καταγγελία και ισχύς προηγούμενης ΣΣΕ

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734