Σκοπός Σεμιναρίου

Σε εταιρείες που επιθυμούν να εφαρμόσουν ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης ή να βελτιώσουν το ήδη υπάρχον. Σε κάθε εργαζόμενο που έχει ή πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα διοίκησης προσωπικού και εμπλέκεται στη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Η παρακολούθηση της πορείας των εργαζομένων, μέσα από τη χρήση αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων, δεικτών και στόχων, ευθυγραμμισμένων με τις εταιρικές αξίες και τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού,  αυξάνει τόσο το επίπεδο των ατομικών επιδόσεων, όσο και των επιχειρησιακών αποτελεσμάτων. Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν τα πιο διαδεδομένα συστήματα αξιολόγησης και οι προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής τους, ενώ θα διερευνηθεί η καταλληλότητά τους για κάθε είδος επιχείρησης που θα συμμετέχει.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 12 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Διαδικασία αξιολόγησης: γιατί να ενδιαφέρει μια επιχείρηση;
Τα στάδια μιας διαδικασίας αξιολόγησης
Τα συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού
Ποιο είναι καταλληλότερο για τη δική μου επιχείρηση;
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή ενός νέου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης;
Έχω σύστημα αξιολόγησης αλλά δεν εφαρμόζεται : τι μπορώ να κάνω για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ;
Η σύνδεση του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης με αμοιβές και bonus του προσωπικού
Στοχοθέτηση : η σημασία της για κάθε θέση εργασίας και πώς γίνεται σωστά
Ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στους εργαζόμενους
Διαδικασία Συνέντευξης Αξιολόγησης: τι είναι  και πώς εφαρμόζεται σωστά;
Τα συχνότερα λάθη κατά τη συνέντευξη αξιολόγησης 
Τι  δεξιότητες πρέπει να έχουν οι αξιολογητές;
Η ψυχολογία του αξιολογούμενου

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

  • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734