Σκοπός Σεμιναρίου

Το σεμινάριο επιδιώκει να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να διευρύνουν τις γνώσεις τους στον τομέα της εργασιακής ψυχολογίας προκειμένου να αναγνωρίζουν και να επηρεάζουν παράγοντες που καθορίζουν τη συμπεριφορά, την απόδοση αλλά και την ευεξία (well being) των εργαζομένων. Σε αυτούς τους παράγοντες περιλαμβάνονται οι ατομικές διαφορές σχετικά με την προσωπικότητα, τις γνωστικές ικανότητες και τα κίνητρα των εργαζομένων, η ανάγκη ύπαρξης και αποτελεσματικής διοίκησης ομάδων, η ανάγκη ανάδειξης κατάλληλων ηγετών και τα αποτελεσματικά στυλ ηγεσίας, καθώς οι μεθοδολογίες που αναπτύσσουν οι οργανισμοί προκειμένου να σχεδιάζουν κατάλληλους ρόλους και εργασιακές συνθήκες που ευνοούν την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων.

Μέσα από συνεχή  διάδραση και ομαδικές συζητήσεις,  οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να εξετάσουν πρακτικά παραδείγματα αναφορικά με τα παραπάνω θέματα. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τα δικά τους εργασιακά χαρακτηριστικά και στοιχεία προσωπικότητας, καθώς και το δικό τους στυλ ηγεσίας. Τελικός στόχος θα είναι η διαμόρφωση πλάνου δράσης για την καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στους οργανισμούς που απασχολούνται.

Το Σεμινάριο Απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων μεσαίας και ανώτερης βαθμίδας, καθώς και σε στελέχη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία. Δεν απαιτεί επίσημη εκπαίδευση στον τομέα της ψυχολογίας.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Εργασίας

 • Ποιος είναι ο ρόλος της εργασιακής ψυχολογίας
 • Ποτέ και γιατί δημιουργήθηκε η ανάγκη για την επιστήμη της ψυχολογίας στην εργασία

Αναγνώριση και αξιοποίηση ατομικών διαφορών

 • Γνωστικές ικανότητες: αντίληψη και προσοχή
 • Νοημοσύνη
 • Χαρακτηριστικά προσωπικότητας
 • Χρήση ψυχομετρικών εργαλείων για την αξιολόγηση των ατομικών διαφορών
 • Εφαρμογές στην επιλογή προσωπικού

Εργασιακές στάσεις και δέσμευση εργαζομένων

 • Αξιολόγηση εργασιακών στάσεων και σύνδεση με την εργασιακή συμπεριφορά
 • Ικανοποίηση εργαζομένων
 • Το «ψυχολογικό συμβόλαιο» του εργαζομένου
 • Εργασιακή δέσμευση και διακράτηση εργαζομένων

Αξιολόγηση κινήτρων και βελτίωση εργασιακής απόδοσης

 • Αξιολόγηση των αναγκών των εργαζομένων
 • H aνάγκη ξεκάθαρου οφέλους και δίκαιης μεταχείρισης
 • Η στοχοθεσία ως μέσο κινητοποίησης
 • Ατομικές διαφορές στην κινητοποίηση εργαζομένων
 • Προσδιορισμός και αξιολόγηση εργασιακής απόδοσης
 • Αξιοποίηση της εποικοδομητικής ανατροφοδότησης
 • Τύποι κινήτρων: οικονομικά και μη-οικονομικά

Εργασιακός σχεδιασμός και ενίσχυση εργαζομένων

 • Τι είναι ο εργασιακός σχεδιασμός και πώς προήλθε
 • Εργασιακός σχεδιασμός με επίκεντρο τον άνθρωπο
 • Κινητοποίηση εργαζομένων μέσω του εργασιακού σχεδιασμού
 • Χαρακτηριστικά των ρόλων εργασίας που ενισχύουν την κινητοποίηση και το νόημα
 • Αξιολόγηση εργασιακών χαρακτηριστικών και ανασχεδιασμός εργασιακού ρόλου
 • Τι συμβαίνει όταν οι εργαζόμενοι διαθέτουν παραπάνω προσόντα από όσα απαιτεί ο ρόλος τους

Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων

 • Η μετεξέλιξη της εκπαίδευσης
 • Ο κύκλος της εκπαίδευσης
 • Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών και σχεδιασμός παρεμβάσεων εκπαίδευσης και ανάπτυξης
 • Αξιολόγηση της εκπαίδευσης και ανάπτυξης εργαζομένων
 • Κέντρα αξιολόγησης (assessment centres)
 • Η ανάπτυξη του οργανισμού μέσω της εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εργαζομένων

Εργασιακό στρες και ευεξία εργαζομένων

 • Εισαγωγή στο εργασιακό στρες
 • Οι επιπτώσεις του εργασιακού στρες στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων
 • Η επίδραση του εργασιακού στρες στην απόδοση των εργαζομένων
 • Ψυχολογικοί παράγοντες που ευνοούν την εργασιακή ευεξία
 • Σύγχρονες παρεμβάσεις στην υπηρεσία των εργαζομένων
 • Δημιουργώντας ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας: οφέλη για τους οργανισμούς

Εργασιακές ομάδες, συνεργασία και διαχείριση συγκρούσεων

 • Η ανάγκη ύπαρξης ομάδων
 • Η δυναμική των ομάδων
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των ομάδων
 • Σύνθεση και ποικιλομορφία ομάδας
 • Διαδικασίες λήψης απόφασης και προκλήσεις στη διαχείριση ομάδων
 • Διαχείριση συγκρούσεων

Μοντέλα ηγεσίας και χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη

 • Η ανάγκη ανάδειξης ηγετών
 • Η εξέλιξη των θεωρητικών μοντέλων ηγεσίας
 • Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη
 • Πώς ο ηγέτης διαχειρίζεται την οργανωσιακή αλλαγή
 • Οι περιορισμοί και η δεοντολογία της μετασχηματιστικής ηγεσίας
 • Φύλο και ηγεσία

Οργανωσιακή κουλτούρα και συμπεριφορά

 • Η σημασία της διαχείρισης οργανωσιακής αλλαγής
 • Διαμορφώνοντας μια νέα οργανωσιακή κουλτούρα
 • Διαχείριση προγραμματισμένης έναντι μη προγραμματισμένης οργανωσιακής αλλαγής
 • Σύγχρονες προσεγγίσεις και εναλλακτικές στη διαχείριση οργανωσιακής αλλαγής
 • Ποιες είναι οι αλλαγές στο χώρο της εργασίας που επηρεάζουν τον εργαζόμενο

Διαχείριση καριέρας εργαζομένων

 • Η ανάγκη διαχείρισης καριέρας και η σημασία της για τον εργαζόμενο
 • Οι επιλογές σταδιοδρομίας και η επαγγελματική επιτυχία
 • Στάδια εξέλιξης καριέρας του εργαζομένου και επίδραση παραγόντων όπως η ηλικία και οι επαγγελματικές μεταβάσεις

Διαχείριση γεωγραφικά διασκορπισμένων ομάδων

 • Η ψυχολογία και τα βασικά χαρακτηριστικά των διασκορπισμένων εργαζομένων
 • Εργασιακός σχεδιασμός για αποτελεσματική διοίκηση διασκορπισμένων ομάδων

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734