Σκοπός Σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό έχει απώτερο στόχο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν στο έπακρο, το εργαλείο της έρευνας αγοράς που έχουν στη διάθεσή τους. Δεν απαιτούνται από τους συμμετέχοντες τεχνικές γνώσεις έρευνας αγοράς, καθώς η προσέγγιση του θέματος.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό έχει απώτερο στόχο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν στο έπακρο, το εργαλείο της έρευνας αγοράς που έχουν στη διάθεσή τους. Δεν απαιτούνται από τους συμμετέχοντες τεχνικές γνώσεις έρευνας αγοράς, καθώς η προσέγγιση του θέματος.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί  16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή

 • Ο ρόλος της έρευνας αγοράς και του input του καταναλωτή Τύποι έρευνας αγοράς

 • Φάσεις διεξαγωγής έρευνας αγοράς

 • Ανάγκες marketing που μπορεί να καλύψει η έρευνα αγοράς (με παραδείγματα)

 • «ΑΣΚΗΣΗ»: Γράψτε ανάγκη από την επιχείρησή σας που θα μπορούσατε να καλύψετε με έρευνα

 • Σύνταξη ενός ολοκληρωμένου marketing research brief

 • Πρόταση έρευνας αγοράς Ενότητες της πρότασης

 • Μεθοδολογικά θέματα (ποσοτική ή ποιοτική έρευνα, συλλογή στοιχείων, δειγματοληψία)

 • CASE STUDY: Multiple Choice για συμπλήρωση πρότασης Αξιολόγηση πρότασης αγοράς

 • CASE STUDY: Από δύο έτοιμες προτάσεις για μία έρευνα, επιλέξτε αυτήν που θεωρείτε καλύτερη 

 • «ΑΣΚΗΣΗ»: Γράψτε ένα ολοκληρωμένο brief (βασισμένη σε δομημένο σκελετό) για να απαντήσετε σε μία επιλεγμένη ανάγκη από αυτές που γράψατε την 1η μέρα.

 • Προετοιμασία έρευνας αγοράς

 • Ερωτηματολόγιο (με παραδείγματα ερωτήσεων)

 • Project management και χρονοδιάγραμμα

 • Έρευνα πεδίου

 • Quality Standards, και διαδικασίες ελέγχου

 • Αρχές και διαδικασία επιλογής δείγματος

 • Είδη λαθών και πώς αντιμετωπίζονται

 • Στατιστικοί πίνακες έρευνας

 • Τύποι πινάκων

 • Βασικά στατιστικά μέτρα

 • Ενδεικτικά παραδείγματα πινάκων

 • Ειδικές στατιστικές αναλύσεις/ μοντέλα ερευνών

 • Κάποιες πολύ σημαντικές μορφές ερευνών (U&A, Product Test, κλπ)

 • Έρευνα αγοράς The dos and don’ts of market research

 • Εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης

 • Τάσεις και εξειδικεύσεις στην έρευνα αγορά

 • Resources Φορείς/ σύνδεσμοι References (internet sites, βιβλιογραφία)

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734