Σκοπός Σεμιναρίου

Στην εποχή της ανάπτυξης του Interactive Marketing ιδιαίτερο ρόλο αποκτά η προώθηση των υπηρεσιών/προϊόντων των επιχειρήσεων στις μηχανές αναζήτησης. Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η προετοιμασία και πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων στην δημιουργία και διαχείριση καμπάνιας στην μηχανή αναζήτησης Google με στόχο την συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της πιστοποίησης Google Adwords. Οι συμμετέχοντες μετά την λήξη του προγράμματος έχουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις που με ελάχιστη προσωπική μελέτη θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν με επιτυχία στις εξετάσεις για την απόκτηση της πιστοποίησης Google Adwords Certification. 

Συγκεκριμένα, η απόκτηση της πιστοποίησης απαιτεί την επιτυχία στην εξέταση

  • Google Advertising Fundamentals Exam

και σε μια από τις παρακάτω εξετάσεις.

  • Search Advertising Advanced Exam
  • Display Advertising Advanced Exam
  • Reporting & Analysis Advanced Exam

Το σεμινάριο σας προετοιμάζει για όλες τις παραπάνω εξετάσεις ανεξαρτήτως των εξετάσεων στις οποίες εσείς θα επιλέξετε να συμμετάσχετε. Οι εξετάσεις γίνονται on-line και για κάθε εξέταση η αξία συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 50 USD.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

To πρόγραμμα απευθύνεται σε Στελέχη επιχειρήσεων που είναι επιφορτισμένα με την ευθύνη προώθησης των προϊόντων - υπηρεσιών των Εταιριών τους στην μηχανή αναζήτησης Google αλλά και σε ελεύθερους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να προσφέρουν υπηρεσίες διαφήμισης αξιοποιώντας το Google Adwords.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο δεν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις παρά μόνο βασικές γνώσεις χρήσης του Internet. 

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

1. Introduction to AdWords  
   1.1 Overview of AdWords     
   1.2 Getting Started with AdWords     

2. AdWords Account and Campaign Basics  
   2.1 Account Management Basics     
   2.2 Campaign Management Basics     
   2.3 Ad Group Management Basics     

3. AdWords Ad Formats  
   3.1 Overview of Ad Formats     
   3.2 Ad Formats Guidelines & Best Practices     

4. AdWords Targeting and Placements  
   4.1 Overview of Targeting and Placements     
   4.2 Keywords and Keyword Targeting     
   4.3 AdWords Language & Location Targeting     
   4.4 Placement Targeting for the Display Network     
   4.5 Location Extensions     

5. AdWords Bidding and Budgeting  
   5.1 Overview of Bidding     
   5.2 Overview of Budgets     

6. Policies and Ad Quality Topics  
   6.1 AdWords Policies     
   6.2 Ad and Site Quality     
   6.3 Invalid Clicks Issues     

7. AdWords Billing and Payments  
   7.1 Overview of Billing and Payments     
   7.2 AdWords Billing - Postpay Options     
   7.3 AdWords Billing - Prepay Options     
   7.4 AdWords Billing - Monthly Invoicing     

8. Display Advertising on the Google Display Network  
   8.1 Communicating Value of Display and the Google Display Network     
   8.2 Plan a Campaign     
   8.3 Generate Creatives     
   8.4 Implement a Campaign and Ad Groups     
   8.5 Measure Performance     
   8.6 Optimize and Refine     

9. Display Advertising on YouTube  
   9.1 Communicating the Value of Display on YouTube     
   9.2 Plan a Campaign     
   9.3 Generate Creatives     
   9.4 Implement a Campaign and Ad Groups     
   9.5 Measure Performance     
   9.6 Optimize and Refine     

10. AdWords Tools  
   10.1 Overview of AdWords Tools     
   10.2 AdWords Editor     

11. Performance Monitoring and Conversion Tracking  
   11.1 Overview of Performance Monitoring and Conversion Tracking     
   11.2 AdWords Reporting     
   11.3 Conversion Tracking Basics     
   11.4 Advanced Conversion Tracking and Best Practices     

12. Google Analytics  
   12.1 Overview of Google Analytics     
   12.2 Getting Started with Google Analytics     
   12.3 Google Analytics Goals and Funnels     
   12.4 Google Analytics Filters     
   12.5 Overview of Google Analytics Reporting     
   12.6 Google Analytics Report Types     
   12.7 Related Google Analytics Tools and Services     
   12.8 Driving Improvements with Google Analytics Data     

13. Optimizing Performance  
   13.1 Overview of Optimization     
   13.2 Optimizing AdWords Campaigns and Ad Groups     
   13.3 Optimizing Websites and Landing Pages     
   13.4 About Google Website Optimizer     
   13.5 Using Google Website Optimizer     
   13.6 Optimizing for Greater Conversions     

14. Managing Multiple Accounts  
   14.1 Overview of Managing Multiple Accounts     
   14.2 Managing Accounts with My Client Center (MCC)     
   14.3 Using AdWords API     

15. Selling and Representing AdWords  
   15.1 The AdWords Value Proposition     
   15.2. Selling the Benefits of AdWords     
   15.3 Maintaining Client Relationships 

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

  • Εμπειρία σχετικά με το Image Making / Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Για την πρακτική εξάσκηση αξιοποιούνται σύγχρονοι Η/Υ Desktops - Laptops.

Έντυπο Υλικό

  • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734