Σκοπός Σεμιναρίου

Ο πωλητής είναι η πρώτη γραμμή, τα μάτια και τα αυτιά της επιχείρηση. Ο πωλητής εκτός από το να ξέρει να πουλάει πρέπει και να αξιολογεί και σε ποιόν πουλάει. Πρέπει να αναγνωρίζει νωρίς τις τάσεις και τους κινδύνους της αγοράς σε συνδυασμό με τις ανάγκες των πελατών, και να παίρνει άμεσα τα ενδεικνυόμενα μέτρα.

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι πωλητές ορισμένες βασικές χρηματο-οικονομικές έννοιες που έχουν σχέση με την γενικότερη αξιολόγηση των πελατών τους μέσα από την ρευστότητα που διαθέτουν, την σχέση των ιδίων προς ξένα κεφάλαια, την κερδοφορία και την αποδοτικότητά τους. Αναλύονται θέματα μεταβολής των αναγκών και των οικονομικών δυνατοτήτων των πελατών λόγω εποχικότητας ή φάσης του οικονομικού κύκλου που διέρχεται ο κλάδος, και δίνονται οι βάσεις για μια γενικότερη κατανόηση του cash flow της επιχείρησης.

Στο σεμινάριο αυτό αναλύονται επίσης οι κλαδικοί και επιχειρησιακοί κίνδυνοι και διδάσκονται τρόποι αντιμετώπισης των. 

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε στελέχη πωλήσεων που ευθύνονται για τον χειρισμό σχέσεων με σημαντικούς πελάτες. 

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 •  Βασικές αρχές αξιολόγησης του Πελάτη, στοιχεία Λογιστικής, αξιοπιστία των πηγών πληροφόρησης, σημασία Οικονομικών Καταστάσεων για τις αποφάσεις παροχής πιστώσεων, στάδια και όρια της ανάλυσης.

 • Γνώση των εργασιών και του Λειτουργικού κύκλου της επιχείρησης, στρατηγικές της, περιβάλλον και αγορά.

 • Ανάλυση των οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης. Φύλλο επεξεργασίας των στοιχείων. Ανάλυση σημαντικών Δεικτών και Πηγές και Χρήσεις χρήματος / η έννοια του Cash Flow.

 • Κλαδικοί κίνδυνοι, σχετικοί με την δομή του κόστους, την σταθερότητα (ωρίμανση) του κλάδου, τους οικονομικούς κύκλους και τη σημασία τους, την κερδοφορία, την εξάρτηση από πρώτες ύλες και προμηθευτές, τα υποκατάστατα και το θεσμικό περιβάλλον.

 • Η καθυστέρηση ή η διακοπή του λειτουργικού κύκλου της επιχείρησης.

 • Το μέγεθος της επιχείρησης και η θέση της στην αγορά, η θέση του προϊόντος στην αγορά και τακτικές ανταγωνισμού, η παραγωγή, η διανομή, οι πωλήσεις, η Διοίκηση της επιχείρησης

 • Αξιολόγηση και στρατηγικές μετριασμού των κινδύνων

 • Γενική εξέταση και αξιολόγηση των εκπαιδευθέντων.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 •  Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734