Σκοπός Σεμιναρίου

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι δυνατότητα αξιοποίησης των δυνατοτήτων του Outlook (editions 2010, 2013, 2016).

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε Στελέχη επιχειρήσεων αξιοποιούν το Microsoft Outlοοκ ως την βασική εφαρμογή αποστολής και λήψης e-mail.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 12 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει βασικές γνώσεις Windows και Internet.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

MANAGING CONTACTS
Using the Contacts Pane
Adding a Contact
Editing a Contact
Creating an Electronic Business Card
Sending an Electronic Business Card
Saving an Electronic Business Card as a Contact
Sending an E-mail to a Contact
Viewing Contacts
Adding a Contact's Picture
Using the Index
Flagging a Contact for Follow up
Changing a Reminder
Tracking All Activities for a Contact
Creating a Distribution List
Using a Distribution List
Printing Contacts Information
Deleting a Contact
WORKING WITH TASKS
Opening the Tasks Folder
Adding a Task
Creating a Recurring Task
Editing a Task
Marking a Task Complete
Sorting Tasks
Assigning a Task to Another Outlook User
Accepting/Declining Tasks
Indicating the Progress of a Task
Sending a Status Report
Viewing Tasks Assigned to Others
Printing Tasks Information
Deleting a Task
Viewing Tasks in the To-Do-Bar
Viewing Tasks in the Daily Task List
WORKING WITH NOTES
Using the Notes Pane
Creating a Note
Opening a Note
Coloring a Note
Printing a Note
Deleting a Note
Working with Notes
USING THE JOURNAL
Opening the Journal Folder
Creating a Journal Entry
Assigning a Contact to a Journal Entry
Modifying Journal Entry Types
Deleting a Journal Entry
Using the Journal
ORGANIZING OUTLOOK ITEMS
Assigning a Color Category to an Outlook Item
Modifying the Master Category List
Set a Quick Click Category
Assign A Quick Click Category
Using Instant Search
Customize Instant Search
Using the Query Builder
Using Advanced Find
Using the Ways to Organize Pane
Using AutoCreate
Viewing the Reminder Window
Adding a Field to a View
Sorting Items in a Folder
Removing Fields from a View
FORMATTING OUTLOOK MESSAGES 
Inserting a File as Text into a Message 
Checking Spelling/Grammar as You Type 
Running the Spelling and Grammar Checker 
Applying Character Formatting 
Formatting Paragraphs 
Creating a Bulleted List in a Message 
Applying a Style to a Paragraph 
Finding Text in a Message 
Using the Research Task Pane 
Using the Thesaurus 
Changing the Message Background Color 
Inserting a Picture into a Message 
Switching Message Formats 
Using Stationery to Create a Message 
USING THE ADDRESS BOOK 
Working with the Address Book 
Opening the Address Book 
Selecting a Different Address Book 
Creating a New Contact Entry 
Copying an Address 
Viewing Entry Properties 
Finding an Entry 
Deleting an Entry 
Setting Address Book Options 
WORKING WITH RULES 
Using Rules 
Creating a Rule Based on a Message 
Deleting a Rule 
Creating a Rule using the Rules Wizard 
Changing the Value of a Rule 
Editing a Rule 
Creating a Rule Using a Template 
Managing Alerts 
Using the Out of Office Assistant 
Using Rules with the Out Of Office Assistant 
WORKING WITH FILES AND APPLICATIONS 
Importing Data into an Outlook Folder 
Exporting Outlook Data 
Forwarding a vCard 
Sending Outlook Items 
Using Mail Merge with Word 

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

  • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734