Σκοπός Σεμιναρίου

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι δυνατότητα αξιοποίησης των βασικών δυνατοτήτων του Microsoft Outlook (editions 2010, 2013, 2016).

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε Στελέχη επιχειρήσεων αξιοποιούν το Microsoft Outlοοκ ως την βασική εφαρμογή αποστολής και λήψης e-mail.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 12 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει βασικές γνώσεις Windows και Internet.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Explore Outlook
Working with Outlook
Starting Outlook
Using the Outlook Interface
Changing Menu Options
Displaying and Hiding Toolbars
Using the Navigation Pane
Customizing the Navigation Pane
Using the Folder List
Using the Office Button
Using the Quick Access Toolbar
Using the Ribbon
Using the To-Do-Bar
Using the Outlook Today Page
Exiting Outlook
Getting Help
Using Microsoft Outlook Help
Typing a Question for Help
Working with Office Online Help
Sending and Receiving Messages
Using the Mail Pane
Sending a Message
Performing a Manual Send/Receive
Reading Messages in the Reading Pane
Reading Messages in the Message Window
Using a Desktop Alert to Open a Message
Changing the Reading Pane Layout
Using AutoPreview
Addressing Messages with the Address Book
Using the Unread Mail Search Folder
Changing the Read Status of a Message
Viewing Sent Messages
Replying to a Message
Forwarding a Message
Using the InfoBar
Using Outlook Messaging Features
Working with Message Formats
Changing the Default Message Format
Formatting a Message
Saving a Draft Version of a Message
Setting Message Options
Setting Message Tracking Options
Viewing the Message Tracking Status
Recalling a Message
Hiding and Displaying Header Fields
Printing from the Message List
Printing from the Message Window
Working with Components and Office
Attaching a File to a Message
Saving a File Attachment
Previewing an Attachment
Reading an Attachment in Word
Using Picture Attachment Options
Using the Office Clipboard
Inserting a Hyperlink into a Message
Creating a Signature
Selecting Default Signatures
Inserting a Signature
Creating a Quick Part Entry
Working with AutoArchive
Organizing Messages
Arranging and Grouping Messages
Sorting Messages
Changing Folder Views
Flagging a Message
Flagging a Message with a Reminder
Creating a New Search Folder
Creating a Custom Search Folder
Creating a New Folder
Moving a Message to a Different Folder
Deleting a Folder
Deleting a Message
Emptying the Deleted Items Folder
Recovering Deleted Items
SCHEDULING WITH THE CALENDAR
Using the Calendar Pane
Navigating the Calendar
Scheduling a New Appointment
Scheduling an Event
Create a Task
Allocate A Time Slot For A Task
Editing Calendar Items
Using Calendar Views
Editing Calendar Color Labels
Setting a Calendar Item as Recurring
Moving Calendar Items
Viewing Side by Side Calendars
Viewing Calendar Overlays
Sending Your Calendar in an E-mail
Viewing a Calendar Snapshot
Printing Calendar Information
Deleting Calendar Items
MANAGING MEETINGS
Scheduling a Meeting
Scheduling a Resource for a Meeting
Accepting/Declining Meeting Requests
Proposing a New Meeting Time
Responding to a New Time Proposal
Tracking Meeting Responses
Updating a Meeting
Canceling a Meeting
Creating Group Calendars

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

     

Έντυπο Υλικό

  • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734