Σκοπός Σεμιναρίου

Οι Project managers πρέπει να εργάζονται με σφιχτά προγράμματα, διαχειρίζονται πηγές (ανθρώπινες και υλικές) από όλη την επιχείρηση και να παραδίδουν την εργασία τους έγκαιρα και μέσα στο προβλεπόμενο κόστος. Το Microsoft Project είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που θα σας βοηθήσει να διασπάσετε ένα project σε διαχειρίσιμα μέρη, να προβλέψετε πιθανά εμπόδια και να τηρήσετε το project σας με συνέπεια. Στο μάθημα αυτό θα μάθετε πως να επιλύετε συνήθη προβλήματα του project ή της επιχείρησης χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες σχεδίασης, ελέγχου και αναφορών του Microsoft Project.Πιο συγκεκριμένα θα μάθετε πως να:Δημιουργείτε ένα σχέδιο project, εισάγετε εργασίες και αναπτύσσετε ημερολόγια

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Οποιοσδήποτε χρειάζεται να χρησιμοποιήσει το Microsoft Project για να σχεδιάσει, διαχειριστεί ή ελέγξει ένα project. Η εξοικείωση με την ορολογία διαχείρισης project όπως εργασίες, πηγές και κρίσιμες διαδρομές θα βοηθήσει αρκετά.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες (2 ημέρες Χ 8 ώρες)

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει βασικές γνώσεις σε θέματα διαχείρισης έργου.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Εισαγωγή 
Ανακεφαλαίωση ορολογίας διαχείρισης έργων (project management)
Ο ρόλος του Project στις εφαρμογές της Microsoft
Παραμετροποίηση επιλογών και διεπαφής χρήστη 
Δημιουργήστε ένα σχέδιο Project από την αρχή Δραστηριότητες Σχεδιασμού
Περιγραφή φάσεων του project, δραστηριότητες, εργασίες και σημεία ελέγχου
Ανάλυση ενός project με τις δομές διάσπασης εργασιών (WBS - work breakdown structures)
Δημιουργία του σχεδίου σας στο Microsoft Project
Προγραμματισμός ενός project βασιζόμενου στην ημέρα έναρξης ή τερματισμού
Αναπαραγωγή των WBS στο Project
Εισαγωγή κανονικών εργασιών, εργασιών περίληψης και υποεργασιών
Τοποθέτηση εργασιών στη σειρά
Υπολογισμός διάρκειας εργασιών
Δημιουργία σχεδίων project με μεγάλη ακρίβεια
Ορισμός ημερολογίων
Διερεύνηση των τριών προκαθορισμένων ημερολογίων του Project
Δημιουργία και παραμετροποίηση των ημερολογίων project, εργασιών και πηγών
Ρύθμιση του Project για ακριβή υπολογισμό εργάσιμου και μη-εργάσιμου χρόνου
Δημιουργία και κοινή χρήση  σε όλη την επιχείρηση ημερολογίων του project
Προγραμματισμός εργασιών project
Καθορισμός εξαρτήσεων και σχέσεων μεταξύ εργασιών
Σύνδεση και διασύνδεση εργασιών
Βελτιστοποίηση του προγράμματος με τη χρήση χρόνου πριν την εργασία αλλά και μετά από αυτήν
Περιορισμός εργασιών σε συγκεκριμένες ημερομηνίες
Καθορισμός ημερομηνιών ελέγχου (milestones) αλλά και ημερομηνιών παράδοσης (deadlines) 
Επιλογή της πιο κατάλληλης μορφής εργασίας
Δημιουργία και Ανάθεση Πηγών
Ανάθεση Ανθρώπινων και υλικών πηγών σε εργασίες
Υπολογισμός αναγκών σε πηγές
Δημιουργία εργατικών και υλικών πηγών
Παραγωγή τοπικών και κοινής χρήσης αποθήκες πηγών
Κοινή χρήση πηγών μέσα στον οργανισμό - επιχείρηση
Διαχείριση Πηγών
Επιθεώρηση αναθέσεων και φόρτου εργασίας
Ομαλή κατανομή φόρτου εργασίας στο project
Εξάλειψη υπερανάθεση πηγών μέσω της κανονικοποίησης
Σχεδιασμός ημερολογίων πηγών
Υπολογισμός κόστους και εξόδων
Καθορισμός κόστους εργασιών και πηγών
Παρακολούθηση συνολικού κόστους του project
Τηρείστε το Project σας με συνέπεια 
Βελτιστοποίηση του σχεδιασμού
Εξέταση σημαντικών παραγόντων σχεδιασμού
Καθορισμός της κρίσιμης διαδρομής
Τελειοποίηση και ολοκλήρωση του σχεδίου project
Ενημέρωση ενός project και καταγραφή προόδου
Δημιουργία πρωταρχικής και πολλαπλών βάσεων και ενδιάμεσων πλάνων
Έναρξη σχεδίων Microsoft Project και ενσωμάτωση της πραγματικής προόδου
Αναγνώριση παραμέτρων που επηρεάζουν τον προγραμματισμό εργασιών με τη χρήση των οδηγών εργασιών
Εφαρμογή του υπερφωτισμού αλλαγών για να δείξει την επίδραση τους σε ένα σχέδιο project
Χειρισμός και επανασχεδίαση εργασιών
Σύγκριση προβλεπομένου κόστους (baseline - budgeted) με τα πραγματικά 
Παρακολούθηση προόδου των πηγών και εξισορρόπηση φόρτου εργασίας
Ολοκλήρωση και αρχειοθέτηση σχεδίων project 
Επικοινωνία και Αναφορά Πληροφοριών Project 
Οργάνωση και Περίληψη Αναφορών
Ταξινόμηση και φιλτράρισμα εργασιών και πηγών
Κατηγοριοποίηση πληροφοριών σε ομάδες
Έμφαση συγκεκριμένων πληροφοριών με τη μέθοδο της σκίασης κελιών
Μοίρασμα πληροφοριών project
Εμφάνιση σύνθετων πληροφοριών με προσαρμοσμένες προβολές
Δημιουργία ευανάγνωστων αναφορών για απεικόνιση και ανάλυση με το
Microsoft Excel και Visio
Δημιουργία δυναμικών αναφορών με τη χρήση ενεργών πληροφοριών του project
Δημοσιοποίηση πληροφοριών του project σε μια ιστοσελίδα
Αλληλεπίδραση του Microsoft Project με άλλες εφαρμογές

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

  • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734