Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκμάθηση και η αξιοποίηση των  προχωρμένων λειτουργιών του Microsoft Excel (editions 2007, 2010, 2013, 2016).

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τις advanced δυνατότητες (επίπεδο ΙΙΙ) του Microsoft Excel. 

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί  16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει εμπειρία σε βασικές γνώσεις Microsoft Excel.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

WORKING WITH TABLES
Using Tables
Creating a Table from Existing Data
Changing the Table Name
Changing the Table Style
Changing Table Style Options
Creating a Total Row
Adding Table Rows and Columns
Inserting/Deleting Table Rows/Columns
Creating a Calculated Column
Selecting Parts of a Table
Moving a Table
Sorting Data by Multiple Levels
Using Text Filters
Using Number Filters
Using Data Validation
Validating Data using a List
Creating a Custom Error Message
Removing Data Validation
WORKING WITH ADVANCED FILTERS
Creating a Criteria Range
Using a Criteria Range
Showing All Records
Using Comparison Criteria
Using an Advanced 'And' Condition
Using an Advanced 'Or' Condition
Copying Filtered Data
Using Database Functions
Finding Unique Records
Removing Duplicates from a Table
EXPORTING AND IMPORTING DATA
Exporting Data to Other Applications
Importing Data from Access
Importing Data from Text Files
Changing External Data Range Properties
Importing Data from Other Applications
Removing the Query Definition
Importing Dynamic Data from the Web
Copying a Table from a Web Page
WORKING WITH OUTLINES
Applying an Outline
Collapsing/Expanding an Outline
Modifying Outline Settings
Using Auto Outline
Clearing an Outline
Creating Subtotals in a List
Removing Subtotals from a List
ADVANCED CHARTING
Adding and Removing Gridlines
Formatting Gridlines
Formatting an AxisChanging the Axis Scaling
Formatting the Data Series
Adding Data from Different Worksheets
Using a Secondary Axis
Changing Data Series Chart Types
Adding a Trendline
Creating a Chart Template
Applying a Chart Template
USING CONDITIONAL AND CUSTOM FORMATS
Applying Conditional Formats
Changing a Conditional Format
Adding a Conditional Format
Creating a Custom Conditional Format
Using Data Bars
Deleting a Conditional Format
Creating a Custom Number Format
USING TEMPLATES
Working with Templates
Saving a Workbook as a Template
Using a Template
Editing a Template
Inserting a New Worksheet
Deleting a Template
Creating Default Templates
Finding Online Templates
USING PASTE SPECIAL
Working with Paste Special
Copying Values between Worksheets
Copying Formulas between Worksheets
Performing Mathematical Operations
CUSTOMIZING EXCEL PREFERENCES
Setting Edit Options
Setting Display Options
Setting Manual Calculation
Resetting Automatic Calculation
Setting Popular Options
USING WORKSHEET PROTECTION
Unlocking Cells in a WorksheetProtecting a Worksheet
Unprotecting a Worksheet
Creating Allow-Editing Ranges
Deleting Allow-Editing Ranges
Protecting Workbook Windows
Unprotecting Workbook Windows
Assigning a Password
Opening a Password-protected File
Removing a Password
USING MULTIPLE WORKBOOKS
Opening Multiple Workbook Windows
Cascading Open Workbook Windows
Activating Cascaded Workbook Windows
Tiling Open Workbook Windows
Activating Tiled Workbook Windows
Comparing Workbooks Side by Side
Copying Data between Workbooks
Saving a Workspace
Closing All Open Workbooks
Opening a Workspace
Linking Workbooks
Opening Linked Workbooks
SHARING WORKBOOKS
Using Shared Workbooks
Saving a Shared Workbook
Viewing Users Sharing a Workbook
Viewing Shared Workbook Changes
Changing the Update Frequency
Highlighting Changes
Managing Conflicting Changes
Resolving Conflicting Changes
Setting Change History Options
Adding a History Worksheet
Reviewing Tracked Changes
Merging Shared Workbook Files

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

  • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734