Σκοπός του σεμινάριου

Σκοπός του προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τα νέα χαρακτηριστικά του Excel (editions 2007, 2010, 2013, 2016) μέσα από πρακτική εξάσκηση που θα γίνει σε σύγχρονους Η/Υ.

Το σεμινάριο απευθύνεται

Το Workshop απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες Στελεχών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τα νέα χαρακτηριστικά του Excel.

Διάρκεια του σεμινάριου

Το σεμινάριο διαρκεί 12 ώρες.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει βασικές γνώσεις των Windows.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

1. EXPLORING EXCEL
Working with Excel
Starting Excel
Using the Interface
Using the Office button
Exploring Excel Options
Working with Worksheets
Using the Ribbon Tabs
Hiding the Ribbon
Customizing the Quick Access Toolbar
Using the Mini Toolbar
Customizing the Status Bar
Exiting Excel

2. USING BASIC WORKBOOK SKILLS
Selecting a Cell using the Keyboard
Using KeyTips
Scrolling using the Mouse
Using the Scrollbar Shortcut Menu
Using the Go To Dialog Box
Entering Text into Cells
Entering Numbers into Cells
Saving a New Workbook
Closing a Workbook
Creating a New Workbook
Using a Template
Opening an Existing Workbook
Using Data Entry Shortcuts
Editing Cell Entries
Checking Worksheet Spelling
Creating a New Folder
Renaming an Existing Workbook

3. WORKING WITH RANGES
Using Ranges
Selecting Ranges with the Mouse
Selecting Ranges with the Keyboard
Selecting Non-Adjacent Ranges
Entering Values into a Range
Using the Auto Fill Feature

4. CREATING SIMPLE FORMULAS
Using Formulas
Entering Formulas
Using Functions
Using the AutoSum Button
Using the AutoSum List
Using Formula AutoComplete
Inserting Functions in Formulas
Editing Functions
Using the AutoCalculate Feature
Using Range Borders to Modify Formulas
Checking Formula Errors

5. COPYING AND MOVING DATA
Copying/Cutting and Pasting Data
Copying and Pasting Formulas
Using the Paste Options Button
Using the Paste List
Using the Clipboard Task Pane
Creating an Absolute Reference
Filling Cells
Using Drag-and-Drop Editing
Using Undo and Redo

6. PRINTING
Previewing a Worksheet
Printing the Current Worksheet
Printing a Selected Range
Printing a Page Range
Printing Multiple Copies

7. USING PAGE LAYOUT
Setting Margin and Centering Options
Changing the Page Orientation and Paper Size
Repeating Row and Column Labels
Scaling a Worksheet
Changing Page Breaks
Setting/Removing a Print Area
Changing Sheet Options
Creating Headers and Footers
Using Built-In Headers and Footers

8. FORMATTING NUMBERS
Using Number Formats
Using the Accounting Number Format
Using the Percent Style
Using the Comma Style
Changing Decimal Places

9. FORMATTING TEXT
Formatting Cell Text
Changing an Existing Font
Modifying the Font Size
Using Bold and Italics
Underlining Text
Changing the Font Color
Rotating Text in a Cell
Wrapping Text in a Cell
Shrinking Text in a Cell
Changing Cell Alignment
Changing Text Indentation

10. WORKING WITH COLUMNS AND ROWS
Selecting Columns and Rows
Using Narrow Column Tool Tips
Changing the Width of Columns
Changing the Height of Rows
Adjusting Columns Automatically
Hiding Columns and Rows
Unhiding Columns and Rows
Inserting a Column
Inserting a Row
Deleting a Column
Deleting a Row

11. FORMATTING CELLS
Using the Merge and Centre Button
Changing the Vertical Alignment
Splitting Cells
Using the Borders Button
Drawing Cells Borders
Using the Fill Color Button
Pasting Formats
Using the Format Painter Button
Copying Formats to Non-Adjacent Cells
Clearing Formats
Inserting Selected Cells
Inserting Cut or Copied Cells
Deleting Selected Cells

12. USING AUTOMATIC FORMATTING AND STYLES
Using Automatic Formatting Features
Applying an AutoFormat
Extending List Formats and Formulas
Applying a Predefined Style
Creating a Style by Example
Applying a Style
Creating a New Style
Editing an Existing Style
Merging Styles

13. GETTING HELP
Using Microsoft Excel Help and Resources
Working with Excel Help
Looking Further for Answers

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

  • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734