Σκοπός Σεμιναρίου

Η αξιοποίηση των μοντέλων και συναρτήσεων του Microsoft Excel σε θέματαBusiness Analysis. Το σεμινάριο αναφέρεται στην θεωρία και Εφαρμογή στο Excel της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με θέματα BusinessAnalysis και καλούνται να πάρουν αποφάσεις αξιοποιώντας την επεξεργασία οικονομικών και επιχειρηματικών δεδομένων. Απαιτείται γνώση βασικών οικονομικών θεμάτων. Απευθύνεται σε στελέχη Οικονομικής Διεύθυνσης αλλά και Λογιστηρίου καθώς και σε ελεγκτές οικονομικών καταστάσεων και δεικτών.

Διάρκεια Σεμιναρίου 

To σεμινάριο κυμαίνεται από 16-40 ώρες ανάλογα με το επίπεδο των συμμετεχόντων και τις θεματικές ενότητες που θα επιλέξουν.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Κύριες θεματικές ενότητες:

1. Εισαγωγή στο Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον (Μοντέλα για τους προσδιοριστικούς παράγοντες επιτοκίων, κατασκευή υποθετικής καμπύλης επιτοκίων).

2. Χρονική Αξία του Χρήματος (Μοντέλα για FV, PV, Ράντες, Growing annuities, περιόδους ανατοκισμού, απόσβεση δανείου με διάφορες μορφές).

3. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Ταμειακές Ροές και Φόροι (Μοντέλα που αφορούν τις Χ/Ο Καταστάσεις, Δημιουργία Ταμειακών ροών σύμφωνα με τα IFRS, επίπτωση των φόρων).

4. Κίνδυνος και Απόδοση  Ι  (Μοντέλα υπολογισμού κινδύνου επένδυσης (Standalone), κινδύνου Χαρτοφυλακίου, υπολογισμού του beta και της γραμμής χρεογράφων-SML).

5. Κίνδυνος και Απόδοση ΙΙ (Μοντέλα Θεωρίας Χαρτοφυλακίου και Τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων, Κατανομές Πιθανοτήτων και CAPM).

6. Αποτίμηση Ομολόγων (Μοντέλα αποτίμησης, απόδοση στη λήξη -YTM, περιθώρια-spreads ).

7. Αποτίμηση μετοχών  (Μοντέλα DDM, DCF, και μετοχών μεγέθυνσης- g).

8. Κόστος Κεφαλαίου (Μοντέλα υπολογισμού κάθε πηγής κόστους κεφαλαίου, Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου-WACC).

9. Εισαγωγή στις επενδύσεις. (Μοντέλα υπολογισμού του Cash Flow και των δεικτών αξιολόγησης -PB, DCF, IRR ,PI).

10. Υπολογισμός Cash Flow επένδυσης και ανάλυση κινδύνου (Μοντέλα για νέες επενδύσεις και ανάλυση του κινδύνου, ανάλυση ευαισθησίας, Προσομοίωση-Simulation, Scenario Analysis).

11. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Μοντέλα ανάλυσης αριθμοδεικτών, ανάλυση dupont, ανάλυση trend).

12. Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Πρόβλεψη (Μοντέλα για πρόβλεψη πωλήσεων, παλινδρόμηση, proforma Οικονομικές Καταστάσεις).

13. Εταιρική αποτίμηση , Εταιρική Διακυβέρνηση (Μοντέλα για αποτίμηση εταιρίας  και διαχείριση Οικονομικής Αξίας, Μοντέλα Value Based Management).

Σημείωση: Το Σεμινάριο θα γίνεται με συνοπτική περιγραφή της θεωρίας και στη συνέχεια ανάλυση των μοντέλων, συναρτήσεων και τρόπων υπολογισμού των αποτελεσμάτων στο Excel για λόγους λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων.

Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος διενεργείται ανάλυση αναγκών των συμμετεχόντων και πολλά από τα παρακάτω θέματα αναλύονται επίσης στο πρόγραμμα:

 • Financial Statements and Statement Analysis

 • Καταστάσεις Λογαριασμών Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Income Statements)

 • Moving from the general journal to the Income Statement

 • Εισαγωγή του General Journal στο Excel

 • Ισολογισμός : Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Current Assets)

 • Σχεδιασμός του Ισολογισμού

 • Εγγραφές Απαιτήσεων και υποχρεώσεων

 • Valuing Inventories for the Balance Sheet

 • Μέσο Κόστος

 • FIFO/LIFO

 • Σύγκριση των 4 μεθόδων αξιολόγησης (valuation methods)

 • Μεταφορά των λογιστικών βιβλίων στο Excel

 • Working capital & cash flow ανάλυση

 • Statement Analysis o Income Statements o Balance Sheet

 • Ratio Analysis

 • Ανάλυση τάσεων αγορών

 • Ανάλυση δεικτών κερδοφορίας (profitability ratios)

 • Gross Profit Margin

 • Net Profit Margin

 • Return on Assets

 • Return on Equity

 • Debt Ratio

 • Equity Ratio

 • Current Ratio

 • Quick Ratio Financial Planning and Control

 • Budgeting and planning cycle

 • Forecasting and projections Investment Decisions

 • Examining a business case: investment

 • Ανάπτυξη ενός μοντέλου στο Excel

 • Examining Decision Criteria for Business Case Analysis

 • Κατανόηση των Payback περιόδων

 • Future Value

 • Present Value

 • Net Present Value

 • Τροποποίηση της Payback Περιόδου

 • Creating a Sensitivity analysis for a business case

 • Διαχείριση Σεναρίων

 • Υπολογισμός του Internal Rate of Return

 • Χρήση της συνάρτησης Goal Seek

 • Planning profits

 • Διαχείριση Επενδυτικών αποφάσεων σε περιόδους αβεβαιότητας

 • Confidence Intervals

 • Regression Analysis

 • Fixed assets

 • Καθορισμός του Original Cost

 • Assets Depreciation Sales and Marketing

 • Revenue recognition and income determination

 •  Χρήση Joins

 • Εισαγωγή δεδομένων στα Pivot Tables

 • Ενημέρωση της βάσης από το Excel

 • Analyzing contributions and margins o Unit Contribution Margin

 • Εντοπισμός του σημείου Break Even (Units, Sales)

 • Pricing and costing

 • Contribution analysis για νέα προϊόντα

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734