Σκοπός και στόχοι

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να χειρίζονται με αυτοπεποίθηση τα προηγμένα χαρακτηριστικά του excel που αφορούν στην διαχείριση και ανάλυση δεδομένων, δημιουργία διαφορετικών σεναρίων με ή χωρίς περιορισμούς, εύρεση βέλτιστων λύσεων σε προβλήματα που αφορούν παραγωγικότητα, υλοποίηση μάρκετινγκ.

Απώτερος στόχος είναι η εύκολη και γρήγορη ανάλυση μεγάλου όγκου πληροφοριών που θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου στα καθημερινά εργασιακά project καθώς και η βοήθεια στην λήψη αποφάσεων για την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας σε διαδικασίες της επιχείρησης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από πρακτική εξάσκηση και παραδείγματα.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε όλα τα στελέχη που χρησιμοποιούν το Excel ως βασικό εργαλείο διαχείρισης δεδομένων ή παραγωγής αναφορών
 • Σε στελέχη τμημάτων προσωπικού, πωλήσεων ή μάρκετινγκ
 • Διοικητικά ή οικονομικά στελέχη που συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων

Προαπαιτούμενα

 • Χρήση του Excel στην καθημερινή εργασία
 • Εξοικείωση με την χρήση βασικών δυνατοτήτων και συναρτήσεων του Excel (πχ IF, nested IF,VLOOKUP, PMT, SUMIFS)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

    1.Create dynamic tables and charts with Pivot tables

Dynamic data analysis using pivot tables

Grouping Filtering and showing data in different ways with pivot tables

Editing and formatting a pivot table

Presenting data based on “differences” or “% relations” of a base

Handling dates and using groups by years, moths, days

Creating new fields in pivot tables

Using slicers and timelines for visualization

Create a data model to combine data from different tables

Creating pivot charts and adding trends lines

    2.Forecasting

Using Goal Seek feature (Changing data to target a specific result)

Using of Solver add-in (Find optimal solutions using the add-in)

 • Finding solutions in different problems (production, marketing, etc)
 • Finding solutions by adding multiple constraints
 • Solving linear programming problems (case study)

Defining Scenarios

 • Creating scenarios with “scenario manager”
 • Presenting scenarios in different ways
 • Creating multiple scenarios that “scenario manager” can’t handle
 • Using dynamic scenario analysis
 • Using configurable models for handling scenarios

Form controls

 • Creating basic form controls in developer tab (scroll bar, check box) and Assigning controls to cells
 • Using controls in a scenario model

Creating Data tables in what-if analysis

1-dimension tables

2-dimensios tables

3-dimensios tables by using dropdown list menu

    3.Basic macro usage (no need of programming knowledge)

Creating basic macros with the feature "record macro"

Automatizing recurring tasks by using macros

Viewing Editing and deleting in a Macro Code

Assigning macros to objects or Ribbon Icons

Creating Pivot tables with macro

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734