Σκοπός Σεμιναρίου

Να παρέχει την πληρέστερη δυνατή εισαγωγή στις έννοιες που διέπουν στη διαχείριση της γνώσης (Knowledge Management), καλύπτοντας όλο το φάσμα των εφαρμογών της.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε όλα επίπεδα της εκτελεστικής διοίκησης οργανισμών, με έμφαση στους CEO’s, CIO’s, Business Intelligence Managers, Human Resources Managers, Knowledge Managers, Operations Managers, Marketing Managers, IT Managers, Project Managers. 

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία. 

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Ενότητα πρώτη: Οι βασικές έννοιες της διαχείρισης της γνώσης

 • Εισαγωγή, στόχοι του μαθήματος

 • Βασικές έννοιες

 • Τι καλούμε γνώση και ποιες οι κατηγορίες της

 • Ανάγκη διαχείρισης της γνώσης

 • Τρόποι διαχείρισης της γνώσης

 • Ο κύκλος της γνώσης

 • Δεδομένα, πληροφορία και γνώση και οι διαφορές στη διαχείρισή τους

 • Η επιρροή της διαχείρισης της γνώσης στην επιχειρησιακή κουλτούρα

 • Ορισμός της εργασίας που βασίζεται στη γνώση (knowledge intensive work)

 • Η προστιθέμενη αξία της διαχείρισης της γνώσης για την επιχείρηση

 • Ποια προϊόντα της αγοράς σχετίζονται με τη διαχείριση της γνώσης (Enterprise Knowledge Portals vs. Enterprise Information Portals)

 • Πρακτική

 • Δημιουργία σεναρίου μιας εργασίας που βασίζεται στη γνώση

 • Μελέτη του σεναρίου και καθορισμός πηγών δεδομένων, πληροφορίας και γνώσης

 • Μελέτη του σεναρίου και καθορισμός συμμετεχόντων και επιμέρους εργασιών.

 • Μελέτη και καθορισμός τρόπου μέσω των οποίων οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρουσιάσουν τη διαχείριση της γνώσης στην επιχείρησή τους

Ενότητα δεύτερη: Η μετάβαση στην επιχείρηση που μαθαίνει…

 • Η έννοια «επιχείρηση που μαθαίνει» (Learning Organization)

 • O ανθρώπινος ρόλος μέσα στην «επιχείρηση που μαθαίνει»

 • Organizational Culture, Best Practices, Communities of Practice

 • Οι λειτουργίες της επιχείρησης από την άποψη της διαχείρισης της γνώσης

 • Διαδικασίες, ροή εργασίας, ροή πληροφορίας

 • Δημιουργώντας το μοντέλο μιας «επιχείρησης που μαθαίνει»

 • Το στάδιο της μοντελοποίησης

 • Τι καλούμε μοντελοποίηση (τύποι μοντέλων, εσωτερικά πνευματικά μοντέλα)

 • Αιτίες μοντελοποίησης (γενικοί λόγοι, συγκεκριμένοι για τη διαχείριση της γνώσης)

 • Μοντελοποίηση της Επιχείρησης (αντιπαράθεση και συζήτηση κλασικών μεθόδων ανάπτυξης επιχειρησιακών μοντέλων)

 • Η μοντελοποίηση της διαχείρισης της γνώσης – Χάρτες αποτύπωσης της γνώσης

 • Η μετά-ΚΜ εποχή: Επιχειρησιακή μάθηση και διαχείριση της γνώσης

 • Εκπαίδευση και διαχείριση της γνώσης

 • Ο κύκλος της μάθησης

 • Single loop και double loop training

Πρακτική

 • Δημιουργία επιχειρησιακών μοντέλων

 • Κατασκευή χαρτών αποτύπωσης της γνώσης

 • Ανάπτυξη μοντέλου της εργασίας της πρώτης ενότητας

Ενότητα τρίτη: Εφαρμόζοντας τη διαδικασία διαχείρισης της γνώσης

 • Η διαχείριση της γνώσης ως διαδικασία

 • Η μεθοδολογία εφαρμογής της διαδικασίας μέσα στην επιχείρηση

 • Τα τρία βασικά επίπεδα εφαρμογής

 • Τα μεθοδολογικά φύλλα

 • Το επίπεδο του στρατηγικού σχεδιασμού και της καλλιέργειας του απαραίτητου κλίματος

 • Καλλιέργεια του απαραίτητου κλίματος – Χρήση εργαλείων που αναπτύχθηκαν κατά την πρακτική της πρώτης ενότητας

 • Καθορισμός οράματος και πρωτογενών στόχων

 • Αποτύπωση της γνώσης της επιχείρησης και αξιολόγηση του επιπέδου ωριμότητας του οργανισμού

 • Επανακαθορισμός των στόχων της διαχείρισης της γνώσης και ευθυγράμμισή τους με αυτούς της επιχείρησης

 • Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης της διαδικασίας και της υπάρχουσας γνώσης της επιχείρησης

 • Οριοθέτηση πεδίου διαχείρισης της αλλαγής

 • Το επίπεδο της παρακολούθησης και του ελέγχου των διαδικασιών

 • Εντοπισμός των ευαίσθητων από άποψη γνώσης διαδικασιών του οργανισμού

 • Δημιουργία μοντέλων των ευαίσθητων διαδικασιών

 • Εντοπισμός των καθοριστικών προβλημάτων αποτύπωσης και μετάδοσης της γνώσης και τρόποι επίλυσής τους

 • Αποτύπωση της κρίσιμης για την επιχείρηση γνώσης και ανάπτυξη τελικής αναφοράς

 • Το επίπεδο της τεχνολογικής υλοποίησης

 • Προδιαγραφές του περιβάλλοντος εργασίας για τη διαχείριση της γνώσης (Knowledge Desktop Environment)

 • «Ευφυείς» πράκτορες λογισμικού (Intelligent software agents)

 • Μελέτη τεχνολογιών υλοποίησης συστημάτων διαχείρισης της γνώσης

 • Κριτήρια επιτυχίας για την εφαρμογή του προγράμματος

Πρακτική

 • Ανάπτυξη των σημαντικότερων σταδίων της παραπάνω μεθοδολογίας

Ενότητα τέταρτη: Κλείσιμο διημέρου

 • Ανακεφαλαίωση βασικότερων εννοιών
 • Συζήτηση – Αξιολόγηση του μαθήματος

Παρατηρήσεις:

Καθ’ όλη τη διάρκεια των διαλέξεων θα πραγματοποιείται αναφορά σε υπαρκτές υλοποιήσεις προγραμμάτων και στρατηγικών διεθνών οργανισμών, γεγονός το οποίο θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη αντίληψη των θεωρητικών εννοιών.

Στους εκπαιδευόμενους θα δοθεί πλήρες σετ των διαφανειών των διαλέξεων καθώς και αντίγραφα δημοσιεύσεων καταξιωμένων ερευνητών πάνω στο αντικείμενο της Διαχείρισης της Γνώσης.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734