Σκοπός Σεμιναρίου

Η παρουσίαση και διεξοδική ανάλυση των θεμάτων που άπτονται των νέων πρακτικών εφαρμοσμένου οργανωσιακού σχεδιασμού λειτουργίας και διαχείρισης συμβατικών (χαρτώων) και ηλεκτρονικών αρχείων.

 • να έχουν εφοδιαστεί με όλες τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες σε ότι αφορά τον οργανωσιακό σχεδιασμό της αρχειακής λειτουργίας.

 • να αντιλαμβάνονται πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και τα νέα συστήματα αρχειακής λειτουργίας συμβατικών αρχείων.

 • να χρησιμοποιούν πλέον ανεπιφύλακτα και σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο εφαρμογές και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαχείρισης και αρχειοθέτησης εγγράφων και δεδομένων.

 • να έχουν συνείδηση των πλεονεκτημάτων του εφαρμοσμένου οργανωσιακού σχεδιασμού αρχείων στην επιχειρηματική οργάνωση διαχείρισης γνώσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας οικονομίας, της κοινωνίας της πληροφορίας και του ανταγωνισμού

Το σεμινάριο Απευθύνεται

 • Σε Στελέχη ΟΤΑ, Οργανισμών, Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Δημόσιου Τομέα που δεν είναι εξοικειωμένα με ανάλογες έννοιες, μορφές, συστήματα, εφαρμογές και υπηρεσίες τέτοιων

 • Σε υποψήφια Στελέχη και υπαλλήλους που ασχολούνται και διαχειρίζονται αρχεία.

 • Σε Επιχειρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν συγκροτημένες γνώσεις στο θέμα αυτό, ώστε η επιχείρησή τους να καταστεί πιο ανταγωνιστική.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 8 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία. 

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

ΧΑΡΤΩΑ ΑΡΧΕΙΑ: ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

 • Ανάπτυξη Όρων & Εννοιών περί Αρχείων

 • Υφιστάμενη Γενικώς Πρακτική στη Λειτουργία των Αρχείων στην Ελλάδα

 • Κτιριολογία Αρχειοστασίων & Εξοπλισμοί

 • Αρχειονομικές Εργασίες: Ταξινόμηση, Περιγραφή, Καταλογογράφηση, Ευρετηρίαση

 • Τεχνικές Αρχειοθέτησης

 • Κίνδυνοι που Απειλούν το Χαρτώο Αρχείο

 • Παράγοντες Συναρτώμενοι με τη Φύλαξη Αρχείου & Αρχειακών Τεκμηρίων

 • Μεθοδολογία Συντήρησης Χαρτώων, Αρχειακών Τεκμηρίων

 • Πληροφοριακή, Ελεκτική & Αποδεικτική Δύναμη Αρχειακών Τεκμηρίων

 • Μεθοδολογία Διαχείρισης Αρχειακών Τεκμηρίων

 • Κριτήρια Επιλογής Αρχειακών Τεκμηρίων προς Εκκαθάριση

 • Ελεγχοι Αρχείου & Αρχειακών Τεκμηρίων

MICROFORM ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

 • Εννοιολογικές Προσεγγίσεις

 • Μορφές Συστημάτων Microform

 • Rollfilm

 • Jackets

 • Microfiche

 • Συστήματα: C.O.M. (Computer Output Microfiche) & C.O.L.D. (Computer Output Laizer Disk)

 • Τομείς Εφαρμογών – Οφέλη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΧΑΡΤΩΩΝ & MICROFORM ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 • Νομική Άποψη: Χαρακτηρισμός Ηλεκτρονικών Εγγράφων

 • Νομοθεσία περί Ηλεκτρονικής Υπογραφής

 • Αποδεικτική Δύναμη Ηλεκτρονικών Εγγράφων Ενώπιον Δικαστικών Αρχών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 • Ορισμός Ηλεκτρονικού Αρχείου

 • Στοιχεία που Απαρτίζουν τα Ηλεκτρονικά Αρχεία

 • Μέσα Αποθήκευσης Ηλεκτρονικών Αρχείων

 • Διατήρηση Ηλεκτρονικών Αρχείων

 • Προβλήματα Ταξινόμησης & Περιγραφής Ηλεκτρονικών Αρχείων

 • Διαδικασίες Επιλογής & Εκκαθάρισης Ηλεκτρονικών Αρχείων

 • Νομοθεσία περί Ηλεκτρονικών Αρχείων

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ,

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΙΚΟΝΑΣ, ΗΧΟΥ

 • Δομή Αρχιτεκτονικής Συστήματος

 • Περιβάλλον Εργασίας

 • Διαδικασίες

 • Ψηφιοποίηση

 • Χαρακτηρισμός

 • Αποθήκευση

 • Ανεύρεση

 • Δρομολόγηση

 • Αυτοματοποιημένες Ροές Εργασιών

 • Web

 • Tομείς Εφαρμογών – Οφέλη

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ISO 15489-1/2001: RECORDS MANAGEMENT

 • Προκαταρκτική ΄Ερευνα

 • Ανάλυση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

 • Αναγνώριση Απαιτήσεων για Αρχεία

 • Αξιολόγηση Υπαρχόντων Συστημάτων

 • Εντοπισμός Στρατηγικών για την Ικανοποίησητων Αρχειακών Απαιτήσεων Σχεδιασμός Συστήματος

 • Εφαρμογή Συστήματος

 • Ανασκόπηση μετά την Εφαρμογή

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Πολιτικής Ασφάλειας Αρχειακών Συστημάτων

 • Αντιμετώπιση Περιπτώσεων ΄Εκτακτης Ανάγκης

 • Ρόλος Αρχής Προστασίας Δεδομένων και Αρχειακά Συστήματα

OUTSOURCING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

 • Πολιτική Outsourcing

 • Αρχειοστάσια

 • Ασφάλεια Αρχειακών Τεκμηρίων και Περιεχομένου τους

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

 • Μεθοδολογία Εφαρμοσμένου Οργανωσιακού

 • Σχεδιασμού Λειτουργίας & Διαχείρισης Αρχείων

 • Μεγάλου Τραπεζικού Οργανισμού

 • Μεγάλης Επιχειρηματικής Μονάδας

 • Μεθοδολογία Εφαρμογής Προτύπου ISO 15489-1/2001 σε Μεγάλο Τραπεζικό Οργανισμό

 • Μεθοδολογία Οργάνωσης, Κτιριολογίας & Τεχνολογικού Σχεδιασμού Ιστορικού Αρχείου

 • Μεθοδολογία Εκπόνησης Εγκύκλιας Οδηγίας Λειτουργίας & Διαχείρισης Αρχείων

 • Μεθοδολογία Εκπόνησης Κανονισμού Λειτουργίας & Προβολής Αρχειακών

 • Τεκμηρίων Ιστορικού Αρχείου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ SITES ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Εμπειρία σχετικά με το Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734