Σκοπός Σεμιναρίου

 • Η κατανόηση των εξελίξεων που συμβαίνουν στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και η επίδρασή τους στο σύστημα χρηματοδοτήσεων.
 • Η σφαιρική ενημέρωση των συμμετεχόντων για τα χρηματοδοτικά προϊόντα.
 • Κατανόηση, παρουσίαση, μέτρηση και ανάλυση του Πιστωτικού Κίνδύνου.

Με την λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να προτείνουν την πλέον συμφέρουσα χρηματοδότηση για όλες τις κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων περιορίζοντας τον πιστωτικό κίνδυνο.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε υπαλλήλους, Στελέχη Καταστημάτων καθώς και Στελέχ της Οικονομικής Διευθύνσεως Τραπεζών.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Το σύγχρονο Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον και η άντληση κεφαλαίων

 • Πηγές άντλησης κεφαλαίων στο σύγχρονο Χρηματοοικονομικό περιβάλλον, Κόστος άντλησης και η επιλογή μεταξύ ιδίων και ξένων κεφαλαίων.
 • Σύνθεση και ύψος των ξένων δανειακώνκεφαλαίων.
 • Η επιλογή της χρήσης τραπεζικών κεφαλαίων από την επιχείρηση. Αξιολόγηση της επιχείρησης από την τράπεζα.

Τραπεζικές Χρηματοδοτήσεις

 • Μορφές Τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
 • Χρηματοδότηση Βραχυπρόθεσμων αναγκών
 • Ύψος χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης
 • Χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων και παγίων
 • Χρηματοδότηση σε συνάλλαγμα
 • Χρηματοδοτήσεις με ομολογιακά δάνεια. χρηματοδοτήσεις με SWAPS
 • Επιτόκια Χρηματοδοτήσεων
 • Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδοτήσεων

Χρηματοοικομικοί Κίνδυνοι

 • Πιστωτικός Κίνδυνος: Μέτρηση και ρόλος στην τιμολόγηση
 • Η ανάληψη λοιπών χρηματοοικονομικών κινδύνων μέσω των χρηματοδοτήσεων (επιτόκια, συνάλλαγμα, ρευστότητα, θέση κλπ.)
 • Η μέτρηση των κινδύνων
 • Value at risk

Αντιστάθμιση του πιστωτικού και των λοιπών αναλαβανόμενων κινδύνων

 • Αντιστάθμιση των κινδύνων με την χρήση χρηματιστηριακών παραγώγων
 • Αντιστάθμιση των κινδύνων με την χρήση OTC παραγώγων.
 • Τα παράγωγα επιτοκίων
 • Τα παράγωγα πιστωτικού Κινδύνου
 • Τα παράγωγα συναλλάγματος
 • Υβρικές μορφές.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734