Σκοπός Σεμιναρίου

Η παρουσίαση σκοπεύει στην αναλυτική αναφορά των στοιχείων του Κεφαλαίου Κίνησης και την αξιολόγηση του για τον προσδιορισμό του ορθολογικού τρόπου και ύψους χρηματοδότησής του.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε όλους όσους εμπλέκονται με την εξεύρεση και παρακολούθηση των πηγών χρηματοδότησης του Κεφαλαίου Κίνησης, όπως στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης, υπεύθυνους προμηθειών, υπεύθυνους πιστωτικού ελέγχου, αλλά και στους ίδιους τους επιχειρηματίες, σε φοιτητές οικονομικών σχολών, σε τραπεζικούς κ.ά.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Ταμειακές ροές και κεφάλαιο κίνησης

 • Εισαγωγή

 • Η διαχείριση του κύκλου των ταμειακών ροών

 • Κεφάλαιο κίνησης και ροή χρήματος-κεφαλαίων

 • Ροή κεφαλαίων και ταμειακή ροή

 • Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής δραστηριότητας

 • Ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης

 • Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων

 • Ανακεφαλαίωση πηγών-χρήσεων διαθεσίμων

 • Κατάσταση ταμειακών ροών (cash flow statement)

 • Case study

 • Σκοπός και ερμηνεία ενοτήτων cash flow

 • Cash Management Operation

 • Βραχυπρόθεσμη διαχείριση κεφαλαίων

 • Προβλέψεις

 • Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις για κεφάλαιο κίνησης

 • Χρηματοδότηση κεφαλαίου κινήσεως μέσω εταιρείας factoring

 • Marketing χορηγήσεων και δανείων κεφαλαίου κίνησης

 • Συστηματική παρακολούθηση απαιτήσεων από χορηγήσεις και δάνεια κεφαλαίου κινήσεως

 • Σύγχρονοι μέθοδοι εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου

 • Γενικά

 • Το μοντέλο Z-score του Altman

 • Το μοντέλο ΖΕΤΑ

 • To Ζ-score και η ελληνική περίπτωση

 • Το μοντέλο Expected Default Frequency (EDF)

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734