Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τα αρμόδια στελέχη των επιχειρήσεων στον προγραμματισμό λήψης χορηγήσεων δανείων από τράπεζες και την αξιολόγηση των παρεχομένων πιστώσεων στην πελατεία τους.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε Στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης καθώς και Διοικητικά Στελέχη.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Ετήσιοι απολογισμοί
 • Η έκθεση του Διευθύνοντος Συμβούλου
 • Η έκθεση των Διευθυντών
 • Η έκθεση του ορκωτού Λογιστή Οι κύριες λογιστικές καταστάσεις
 • Δημοσιευμένοι ισολογισμοί
 • Δημοσιευμένα αποτελέσματα χρήσης
 • Ενοποιημένοι ισολογισμοί Ανάλυση ισολογισμών
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση
 • Σκοπός
 • Σημασία πιστωτικής ανάλυσης για την πελατεία των πιστωτικών ιδρυμάτων
 • Παροχή πιστώσεων στην επιχειρηματική πελατεία
 • Στάδιο ανάλυσης ισολογισμών
 • Προσδιορισμός της καθαρής θέσης και του μόνιμου κεφαλαίου κίνησης
 • Χρηματοοικονομική ισορροπία της επιχείρησης
 • Αξιολόγηση-Ανάλυση λογαριασμών
 • Η ανάγκη για δείκτες
 • Αποδοτικότητα / Ρευστότητα / Επενδύσεις
 • Πιστοληπτική Ικανότητα
 • Δείκτες αποδοτικότητας/ρευστότητας
 • Δείκτες διαχειριστικής πολιτικής
 • Παραδείγματα Ανάλυση ροής κεφαλαίων
 • Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων
 • Πίνακας ταμειακών ροών (cash flow)
 • Ανάλυση νεκρού σημείου B.E.P (Break Even Point) -
 • X/O Μόχλευση (financial Leverage) / Total Leverage
 • Παραδείγματα Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Αποδοτικότητα επενδυτικών σχεδίων
 • Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων - Διαχρονική αξία χρήματος - N.P.V. / I.R.R. / Λοιπές Μέθοδοι.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734