Σκοπός Σεμιναρίου

Μετά την απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος, η σχετική αγορά κατακλύζεται από νέα χρηματοδοτικά προϊόντα. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις εξελίξεις αυτές και η όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα μορφή της τραπεζικής αγοράς.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε προϊσταμένους λογιστηρίου, οικονομικούς διευθυντές, διοικητικά στελέχη που έχουν την ευθύνη χρηματοδοτήσεων και τη διαχείριση διαθεσίμων, επιχειρηματίες, τραπεζικούς κ.ά.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία. 

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

 • Διαχείριση του κινδύνου
 • Τι είναι κίνδυνος
 • Διαφοροποίηση του κινδύνου
 • Κίνδυνος και βαθμός έκθεσης στον κίνδυνο
 • Παράγωγοι τίτλοι
 • Εξισορροπητική αγοραπωλησία
 • Είδη παράγωγων τίτλων
 • Οικονομική ωφέλεια των παράγωγων τίτλων
 • Προθεσμιακές αγορές (futures)
 • Λειτουργία
 • Αποτίμηση προθεσμιακών συμβολαίων
 • Αντιστάθμιση
 • Κερδοσκοπία
 • Αγορές δικαιωμάτων (Options)
 • Χαρακτηριστικά δικαιωμάτων
 • Αποτίμηση δικαιωμάτων
 • Υπόδειγμα block και scholes
 • Αντιστάθμιση
 • Ανταλλαγές (swaps)
 • Είδη ανταλλαγών
 • Νομίσματα
 • Επιτόκια
 • Η αγορά των ανταλλαγών
 • Αποτίμηση ανταλλαγών
 • Ζήτηση και προσφορά νέων χρηματοδοτικών προϊόντων
 • Νέο επιχειρησιακό περιβάλλον
 • Άμεση και έμμεση χρηματοδότηση
 • Χρηματοπιστωτικές αγορές
 • Χρηματοδοτικά μέσα
 • Χρηματοδοτική μίσθωση (financial leasing)
 • Εφαρμογές
 • Χαρακτηριστικά του θεσμού
 • Πλεονεκτήματα
 • Φορολογική μεταχείριση -Λογιστική
 • Σύγκριση κόστους χρηματοδοτικής μίσθωσης και μακροπρόθεσμου δανεισμού
 • Στατιστικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς
 • Εταιρίες leasing στην Ελλάδα
 • Διενέργεια πράξεων αναστολής εισπράξεως εμπορευματικών απαιτήσεων (factoring)
 • Εφαρμογές
 • Χαρακτηριστικά και μορφές του θεσμού * Πλεονεκτήματα
 • Διεθνείς οργανισμοί
 • Νομικό -φορολογικό καθεστώς
 • Προοπτικές της ελληνικής αγοράς
 • Εταιρίες factoring mην Ελλάδα
 • Αγορά απαίτησης χωρίς δικαιώματα αναγωγής (factoring)
 • Εφαρμογές
 • Χαρακτηριστικά Τεχνική του θεσμού
 • Πλεονεκτήματα
 • Συγκριτική ανάλυση με άλλες μορφές κάλυψης πιστωτικών κινδύνων
 • Επιχειρηματικό κεφάλαιο υψηλού κινδύνου(venture capital)
 • Εφαρμογές
 • Φορείς και μορφές χρηματοδότησης
 • Στατιστικά και ιστορικά στοιχεία
 • Εξέλιξη και προοπτικές του θεσμού
 • Εταιρίες venture capital στην Ελλάδα

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734