ΣΚΟΠΟΣ

Η παρουσίαση σε πλήρη ανάλυση του υπολογισμού Δεικτών Αποδοτικότητας του Τμήματος Πιστωτικού Ελέγχου, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρωστης χρηματοοικονομικής λειτουργικότητας και βιωσιμότητας της επιχείρησης μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής τεχνικών και μεθόδων αξιολόγησης πελατών και μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Στελέχη Οικονομικής Διεύθυνσης και Πιστωτικού Ελέγχου καθώς και σε όσους εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία λήψης εταιρικών αποφάσεων που αφορούν την Διαχείριση και Αξιολόγηση πελατών (Εμπορικούς Διευθυντές, Key Account Managers, Credit Controllers)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ( KPIs)

 • Έννοια και κατηγορίες KPIs.
 • Ανάπτυξη Δεικτών Μέτρησης Αποτελεσματικότητας.
 • Καθορισμός αντικειμένων Πιστωτικού Ελέγχου και εταιρικών στόχων.
 • AR Performance dashboard: Έλεγχος, ανάλυση και διαχείριση εταιρικών στόχων Πιστωτικού Ελέγχου.
 • Συμβολή Credit Control Dpt στην επίτευξη εταιρικού στόχου διαχείρισης απαιτήσεων.
 • Συνεργασία με Sales & Customer Service Dpt.
 • Μέθοδοι βελτίωσης.
 • Credit Control Performance και Internal Benchmarking.

B. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

 • Συλλογή οικονομικών στοιχείων και συγκέντρωση ποιοτικών πληροφοριών από εταιρείες credit risk services.
 • Ανάλυση ισολογισμού με βάσει αριθμοδείκτες (Δείκτες Γενικής Ρευστότητας, Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού, Κυκλοφορίας Αποθεμάτων, Είσπραξης Απαιτήσεων, Κάλυψης Τόκων, Οικονομικής Μόχλευσης, Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων, Αποδοτικότητας Ενεργητικού, Μεικτού Κέρδους και Καθαρού Κέρδους, Return on investments (ROI), Return on Equity (ROE), Return on net assets (RONA), Earnings before interest and tax (EBIT), Earnings before tax (EBT), Earnings after tax (EAT)).
 • Διαβάθμιση και ανάλυση ευαισθησίας αριθμοδεικτών.
 • Έρευνα δυσμενών (Financial & Behavioral Scoring).
 • Σύστημα διαβάθμισης φερεγγυότητας πελατών με βάσει ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία (Trade Credit Risk Scorecard).
 • Εκτίμηση Πιστωτικού Κινδύνου του Πελάτη με την χρήση του Στατιστικού Μοντέλου Z – Score.
 • Ερμηνεία και αξιολόγηση Standard Credit Report & D/B Comprehensive Report (Key Ratios).
 • Case Studies- Εφαρμογές.

Γ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ( KPIs)

 • Εργαλεία Μέτρησης Δεικτών Αποδοτικότητας Πιστωτικού Ελέγχου (% Credit Department SG&A to Revenue, % Debtors over Credit Limit, % Debtors over Terms, % Debtors over Terms, % of Bad Debts on Total Book, % of Clients with Acceptable Credit Ratings, Debtors Days, % Internal Survey Score, % Debtors over Contracted Terms, Value of Debtors over Contracted Terms, DSO, DDSO, Count DSO, Aged Debt Analysis, Debt in Dispute, Billing Accuracy, Query and Dispute Control, Debt Recovery and Write Off)
 • Καθορισμός διαδικασιών και Δομής Αναφορών (Reporting Structure).
 • Case Studies- Εφαρμογές

Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • Σύστημα αυτόματης ταξινόμησης απαιτήσεων (τιμολόγια- επιταγές) με πολλαπλά κριτήρια.
 • Σύστημα αυτόματου φιλτραρίσματος απαιτήσεων.
 • Σύστημα εύρεσης τιμολογίων, επιταγών με διάφορα κριτήρια (ποσό, αριθμός, ημερομηνία λήξης, προϊόν).
 • Ενηλικίωση ανοικτών υπολοίπων (aging report analysis).
 • Μέθοδο υπολογισμού ημερών εισπραξιμότητας (DSO & Count DSO).
 • Μέθοδο υπολογισμού αποπληρωμής αξιογράφων.
 • Μοντέλο υπολογισμού risk balance.

Παρέχονται:

 • Σημειώσεις σεμιναρίου.
 • Παρουσίαση σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Λογισμικό διαχείρισης εισπράξεων.
 • Ηλεκτρονικά αρχεία υπολογισμού Count DSO, Overdue and Forward Due Analysis, Risk Balance Calculation.

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734