Σκοπός Σεμιναρίου

Το πρόγραμμα εμβαθύνει στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες του τμήματος Προμηθειών από την ανάγκη για προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, μέχρι την σύναψη και κατάρτιση της Σύμβασης. Παράλληλα, παρέχει πλήρης πρακτική και σε βάθος καθοδήγηση στην διαχείριση των Συμβάσεων χρησιμοποιώντας αποδεδειγμένα “best practices’’, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις και τα όποια προβλήματα προκύπτουν κατά την διάρκεια ζωής της σύμβασης (contract life cycle).

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες έτσι ώστε να:

 • Είναι σε θέση να κατανοήσουν τον στρατηγικό ρόλο των προμηθειών στις δραστηριότητες της επιχείρησης καθώς και την χρήση τους ως σημαντικό εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας και μείωσης του κόστους των προϊόντων και υπηρεσιών.

 • Είναι εξοικειωμένοι με τον σχεδιασμό των προμηθειών – προσδιορισμός αντικειμενικών σκοπών, απαιτήσεων, κατάρτιση προδιαγραφών (SOW).

 • Kατανοούν τις θεμελιώδεις αρχές, πολιτικές, τεχνικές και κανόνες που διέπουν τις συμβάσεις.

 • Διαπραγματεύονται τους όρους και τις προϋποθέσεις μέσω των οποίων συνάπτονται οι συμβάσεις.

 • Διαχειρίζονται κατάλληλα τις συμβάσεις και να γνωρίζουν το πότε και πώς να τις ανανεώνουν, τροποποιούν ή ολοκληρώνουν.

 Το σεμινάριο Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη προμηθειών, σε Item και Project Managers, σε στελέχη logistics, σε contract administrators, σε ανώτερα & ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και σε όλα τα στελέχη που εμπλέκονται στην διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

1. Διαχείριση & Οργάνωση Προμηθειών 

 • Συναφείς ορισμοί & Βασικές Αρχές που διέπουν τις Προμήθειες

 • Η Σημασία και ο ρόλος των Προμηθειών στη σύγχρονη επιχείρηση

 • Ρόλος & αρμοδιότητες του τμήματος προμηθειών και οι σχέσεις του με τα άλλα τμήματα της επιχείρησης

 • Ο ρόλος των Προμηθειών στην διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας

 • Διαχείριση κόστους προμηθειών και οι επιπτώσεις στο κόστος της επιχείρησης

 • Προμήθειες και Επιχειρηματική Ηθική

2. Διαδικασίες Προμηθειών – Φάσεις Προμηθευτικού Κύκλου 

 • Προγραμματισμός & Οργάνωση Εργασιών – Στάδιο αρχικού εντοπισμού αναγκών, διαμόρφωση αναλυτικών προδιαγραφών (SOW)

 • Προσδιορισμός και ανάπτυξη κατάλληλης στρατηγικής προμηθειών – Καθορισμός απαιτήσεων και τύπου προμήθειας

 • Διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

 • Επιλογή & Αξιολόγηση Προμηθευτών / Προσφορών

 • Εφαρμογή Διαπραγματευτικών τεχνικών για την σύναψη Σύμβασης

 • Ανάθεση του έργου & υλοποίηση της τελικής συμφωνίας – Συμβατικό Στάδιο

 • Έλεγχος της πορείας των εργασιών & Παρακολούθηση της Σύμβασης – Μετασυμβατικό Στάδιο

3. Διαχείριση & Κατάρτιση Συμβάσεων

 • Ο ρόλος των Συμβάσεων στις Αγοραστικές διαδικασίες – Βασικές Απαιτήσεις

 • Σχεδιασμός Συμβάσεων και η χρησιμότητα τους στην εφοδιαστική αλυσίδα

 • Βασικά συστατικά Στοιχεία Συμβάσεων

 • Τύποι Συμβάσεων - Διαχωρισμός ανάλογα με τον φορέα και την αγοραστική ανάγκη

 • Τεχνικές κατάρτισης Συμβάσεων

 • Ανάλυση των εμπορικών & ειδικών όρων της Σύμβασης

 • Διαδικασία διαχείρισης κινδύνου στις Συμβάσεις (Risk Management Process) και Μέθοδοι Τιμολόγησης

 • Τήρηση Αρχείου Συμβατικών εγγράφων

 • Διαχείριση Αλλαγών - Τροποποιήσεις, Ανανεώσεις και Προσθήκες στη Σύμβαση

 • Διαδικασία κλείσιματος της Σύμβασης

4. Ο εκσυγχρονισμός της Διαχείρισης Προμηθειών και η συμβολή του στην εξοικονόμηση του κόστους

 • Μελλοντικές Τάσεις στον κλάδο των Προμηθειών

 • Ηλεκτρονικό εμπόριο και χρήση νέων τεχνολογιών (Procurement Technology)

 • Ηλεκτρονικές Προμήθειες / e-procurement

 • “Best Practices” για την βελτίωση των διαδικασιών των Προμηθειών

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734