Σκοπός Σεμιναρίου

Ενώ οι διαδικασίες διαχείρισης των Προμηθειών της κάθε επιχείρησης συντελούν στην επιτυχία και την κερδοφορία της, η θέση του υπεύθυνου προμηθειών είναι συνήθως παρεξηγημένη και υποβαθμισμένη. Με την έμφαση που δίδεται σήμερα στις πωλήσεις και την οικονομική διαχείριση ο τομέας προμηθειών διαθέτει ελάχιστες δυνατότητες συμμετοχής στην λήψη αποφάσεων και μέτριες πρωτοβουλίες επιλογής. Ο τομέας προμηθειών είναι η πρώτη γραμμή, όσον αφορά την οικονομικότερη προμήθεια βασικών υλικών και υπηρεσιών (που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης), την ανάληψη πιστώσεων από τους προμηθευτές και την αποφυγή πραγματικών και νομικών προβλημάτων που σχετίζονται με τους προμηθευτές.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σαν στόχο να κατανοήσουν τα στελέχη των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις διαδικασίες σύνταξης προδιαγραφών διαγωνισμών ή τις διαδικασίες συμμετοχής σε διαγωνισμούς τις βασικές οικονομικές έννοιες και τα θέματα που έχουν σχέση με την γενικότερη αξιολόγηση των προμηθευτών τους, τις δυνατότητες διαπραγματεύσεων που παρουσιάζονται ώστε η σωστή επιλογή των προμηθειών να συντελεί στην κερδοφορία και την αποδοτικότητα της Επιχείρησης.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που ευθύνονται για την επιλογή των προμηθευτών μέσω λήψεως ανταγωνιστικών προσφορών ή μέσω διαγωνισμών, την διενέργεια διαπραγματεύσεων, την υπογραφή των αναγκαίων συμβατικών εγγράφων με τους προμηθευτές και την παραλαβή των αναγκαίων προμηθειών. Επίσης απευθύνεται και σε Στελέχη επιχειρήσεων που έχουν την ευθύνη για την σύνταξη διαγωνισμών και την πρόσκληση προμηθευτών.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Αρχές, χαρακτηριστικά και ρόλος των προμηθειών

 • Ο προμηθευτικός κύκλος

 • Στρατηγική ανάλυση των προμηθειών ανά υλικό

 • Κανονισμός προμηθειών

 • Τρόποι προμηθειών, Ανοικτοί - κλειστοί - ανταγωνιστικοί διαγωνισμοί, κατ’ ευθείαν ανάθεση, προκηρύξεις, όροι και προϋποθέσεις

 • Προσφορές και διαδικασίες

 • Κριτήρια αξιολόγησης προμηθευτών και διασφάλισης της ποιότητας

 • Συμβάσεις προμηθειών, στοιχεία και όροι, συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία

 • Δικαιοπρακτική ικανότητα, πληρεξούσια, νομιμοποιήσεις

 • Κοινοτικές οδηγίες, Προθεσμίες διαγωνισμών, Μητρώα προμηθευτών

 • Διαδικασίες παραλαβής, εγγυητικές

 • Τεχνικές διαπραγματεύσεων, προετοιμασία, ευθύνες.

 • E-buying - Ο Νέος επαναστατικός τρόπος προμηθειών μέσω ηλεκτρονικών προσφορών και προμηθειών. Demo γνωστών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για αυτό τον σκοπό.

 • Παραδείγματα Διαγωνισμών και συζήτηση.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734