Σκοπός Σεμιναρίου

Η συσχέτιση των επιμέρους οικονομικών δεικτών και η ερμηνεία τους γίνεται εμπειρία των συμμετεχόντων μέσω εξειδικευμένων παραδειγμάτων, με αποτέλεσμα στο τέλος του σεμιναρίου να μπορούν να διεισδύουν στις πληροφορίες και τις κρυφές πτυχές του Ισολογισμού, καθώς και να αξιολογούν τα οικονομικά γεγονότα και να χρησιμοποιούν σύγχρονα εργαλεία στην εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου (credit scoring)

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε στελέχη και έμπειρους υπαλλήλους οικονομικών διευθύνσεων και σε όσους ασχολούνται λειτουργικά ή εποπτικά σε επιχείρηση και διαθέτουν σχετική εμπειρία. Π.χ. πωλητές, στελέχη παραγωγής, στελέχη πιστωτικού ελέγχου, τραπεζικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες κ.ά.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Μέθοδοι και εργαλεία χρηματοοικονομικής ανάλυσης
 • Εννοιολογική σημασία των αριθμοδεικτών
 • Χρήση αριθμοδεικτών
 • Πρακτικό παράδειγμα
 • Διακρίσεις αριθμοδεικτών 
 • Σχέση περιουσίας-κεφαλαίων
 • Ρευστότητα
 • Πιστοληπτική ικανότητα
 • Αποδοτικότητα 
 • Παραγωγικότητα
 • Leverage
 • Κλαδικοί αριθμοδείκτες
 • Περιορισμοί και δυσκολίες στη χρήση αριθμοδεικτών
 • Η πρόβλεψη της επιχειρηματικής πτώχευσης και οι αριθμοδείκτες
 • Αναλυτική παρουσίαση αριθμοδεικτών
 • Σύγχρονες μέθοδοι εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου
 • Case studies

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734