Σκοπός Σεμιναρίου

Είναι ο εξοπλισμός σε θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις όλων όσων ασχολούνται με τις πιστώσεις και την καθημερινή συναλλακτική ζωή του εργασιακού τους χώρου. Με τον τρόπο αυτό (γνώση κανόνων της οικονομικής επιστήμης) δίνεται η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν στο μέτρο του δυνατού τα προβλήματα που γεννούν καθημερινά οι συναλλαγές. Επίσης το Σεμινάριο στοχεύει να κατευθύνει τους ενδιαφερόμενους στον ορθολογικό τρόπο λήψης αποφάσεων και στον επακριβέστερο προσδιορισμό των ταμειακών ροών που συνεπάγονται τα διάφορα επενδυτικά προγράμματα. Τις παραπάνω εκτιμήσεις θα τις πλησιάσουν χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους οικονομικής αξιολόγησης και μέτρησης επιχειρηματικού και χρηματοδοτικού κινδύνου.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε προϊσταμένους λογιστηρίου, οικονομικούς διευθυντές, διευθυντές πωλήσεων, διοικητικά στελέχη, επιχειρηματίες και σε όσους ασχολούνται από θέση ευθύνης με χρηματοδοτήσεις, όπως στελέχη τραπεζών, εταιρειών 

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Χρηματοοικονομική επισκόπηση του ενεργητικού και του παθητικού Αποτελέσματα χρήσης

 • Λογαριασμός διανομής κερδών – Προσάρτημα

 • Σκοπός-σημασία πιστωτικής ανάλυσης για την πελατεία των πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Είδη ανάλυσης – Στάδια ανάλυσης ισολογισμών

 • Πηγές ανάλυσης ισολογισμών

 • Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων

 • Πίνακες ταμειακών ροών

 • Προσδιορισμός της καθαρής θέσης και του μόνιμου κεφαλαίου κίνησης

 • Ανάλυση αριθμοδεικτών

 • Χρηματοοικονομική ισορροπία επιχείρησης

 • Κεφάλαιο κινήσεως – Ρευστότητα

 • Έννοιες και κατηγορίες επενδύσεων

 • Παρούσα αξία N.P.V. (Net Present Value)

 • Ι.R.R. (International Rate of Return) – Ανάλυση νεκρού σημείου (Break Event Point)

 • Λειτουργική μόχλευση (Operating leverage)

 • Χ/Ο μόχλευση (financial leverage)

 • Total leverage

 • Ο Μ/Μ δανεισμός από τις εμπορικές τράπεζες

 • Κριτήρια και φιλοσοφία Μ/Μ δανείων

 • Τεχνικές χορήγησης ενός Μ/Μ δανείου

 • Πίνακας cash flow (case study)

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734