Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των διευθυντικών στελεχών σε θέματα παρουσίασης και ανάλυσης των στοιχείων των λογιστικών καταστάσεων.

Ειδικότερα η κοστολόγηση παρέχει πληροφόρηση για τον απολογιστικό έλεγχο και τον προγραμματισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Έτσι επειδή οι επιχειρηματικές αποφάσεις επηρεάζονται σημαντικά από τη στατιστική ανάλυση των στοιχείων του κόστους και των συναφών πληροφοριών, τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν και να ερμηνεύουν τις τεχνικές που σχετίζονται με το κόστος και την τιμή πώλησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών που πρέπει ή όχι να χρηματοδοτήσουν.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε στελέχη και έμπειρους υπαλλήλους Οικονομικών Διευθύνσεων και σε όσους ασχολούνται με το αντικείμενο λειτουργικά ή εποπτικά και διαθέτουν σχετική εμπειρία. 

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή
 • Χρηματοοικονομική και διοικητική λογιστική (έννοιες)
 • Λογιστικές καταστάσεις και ετήσιοι απολογισμοί
 • Έρευνα Αγοράς
 • Ανάλυση ισολογισμών
 • Επιχειρηματικό και ξένο κεφάλαιο
 • Cash flow και Funds Flow Analysis
 • Break Even Point Analysis
 • Working Capital Analysis
 • Investment Analysis
 • Κοστολόγηση-Τιμολόγηση
 • Λογαριασμοί κόστους βιομηχανικής επιχείρησης
 • Λογαριασμοί αποθεμάτων (προϊόντων – πρώτων υλών – εμπορευμάτων) – Μέθοδοι αποτίμησης
 • Γενικά βιομηχανικά έξοδα
 • Κέντρα κόστους
 • Οριακό και πρότυπο κόστους
 • Μέθοδοι τιμολόγησης – Τιμολογιακή πολιτική
 • Προβλέψεις και προϋπολογισμοί
 • Budgeting (Master Budget – Business Plan)
 • Τεχνικές προβλέψεων – Πωλήσεων
 • Προϋπολογιστικός έλεγχος
 • Ταμειακός και χρηματοδοτικής προϋπολογισμός
 • Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης
 • Μορφές χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης
 • Υπολογισμός αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης
 • Βασικοί δείκτες κεφαλαίου κίνησης
 • Χρηματοδότηση παγίων επενδύσεων
 • Προϋποθέσεις
 • Υπολογισμός ετήσιου cash flow
 • Βασικοί δείκτες cash flow
 • Case Studies

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734