Σκοπός Σεμιναρίου

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις τεχνικές της αποτελεσματικής διαπροσωπικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας ενώ παράλληλα να γνωρίσουν τα βασικά συστατικά στοιχεία της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης πελατών. Είναι πλέον προφανές ότι η αποτελεσματική επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα είναι ο μοχλός για την ανάπτυξη επικερδών σχέσεων με τους πελάτες.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Απευθύνεται σε όλα τα Στελέχη επιχειρήσεων για τα οποία η επικοινωνία αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων τους: Στελέχη πωλήσεων, Στελέχη παροχής υπηρεσιών, Στελέχη εξυπηρέτησης πελατών, Στελέχη τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Στελέχη που στα πλαίσια των καθηκόντων τους επικοινωνούν με πελάτες Ιδιοκτήτες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 • Το σεμινάριο είναι εργαστηριακής μορφής με τη ενεργό και συνεχή ανάμειξη των συμμετεχόντων σε ασκήσεις αυτογνωσίας και πρακτικής εφαρμογής για την απόκτηση εμπειρίας, σε μελέτες περιπτώσεων και παρέχεται η δυνατότητα μέτρησης του ατομικού πλέγματος συμπεριφοράς κάθε εκπαιδευόμενου.
 • Επίσης το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τετράδιο εργασίας, το οποίο χρησιμεύει σαν εργαλείο ασκήσεων και σημειώσεων ιδεών άμεσης εφαρμογής. Επίσης συνοδεύεται από τετράδιο σημειώσεων του θεωρητικού μέρους του σεμιναρίου.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί  16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • ψυχολογία της Επικοινωνίας και της αντίληψης

 • Βασικές τεχνικές σύνταξης επιστολών

 • Τεχνικές Παρουσιάσεων

 • Αποτελεσματική Επικοινωνία (στόχοι, κοινό, Θέματα)

 • Αποκτήστε και διατηρήστε την προσοχή των ακροατών

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Βασικές αρχές επικοινωνίας

 • Η επικοινωνία και ο ρόλος της στην προσέγγιση πελατών

 • Αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών (διασικασίες, στόχοι, αποτελέσματα)

 • Ποια εμπόδια και ποιοι φραγμοί στην διαπροσωπική επικοινωνία επηρεάζουν τη διαδικασία της συναλλαγής, πώς να τα εντοπίζετε και πώς να τα αντιμετωπίζετε

 • Πώς να τα ακούτε!!! και πώς να κάνετε τους άλλους να σας ακούν αποτελεσματικά

 • Τύποι συμπεριφοράς

 • Πως διαμορφώνονται τύποι συμπεριφοράς, πως επηρεάζουν την έκβαση μιας συναλλαγής, πώς να τους αναγνωρίσετε και πώς να τους διαχειρίζεστε

 • Μέτρηση του ατομικού μου πλέγματος συμπεριφοράς. Εργασία αυτοανάλυσης και αυτογνωσίας

 • Χαρακτηριστικά πέντε κύριων τύπων συμπεριφοράς υπαλλήλων – πωλητών

 • Ανάγνωση πέντε κύριων τύπων συμπεριφοράς πελατών

 • Αλληλεπίδραση τύπων συμπεριφοράς πωλητή – πελάτη

 • Πώς να συγχρονίζετε τη συμπεριφορά σας στη συμπεριφορά άλλου

 • Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία

 • Πολλές φορές δεν είναι ‘τι’ αλλά ‘πως το λες’. Πως κάνετε τον συνομιλητή σας να σας προσέχει, πώς να διεγείρετε το ενδιαφέρον του, πώς να δημιουργείτε την επιθυμία του για την αποδοχή των προτάσεων ή των προσφερομένων υπηρεσιών σας εξυπηρετώντας ανάγκες του

 • Πώς να αντιλαμβάνεστε συναίσθημα του συνομιλητή σας από μη λεκτικές του εκπομπές και πώς να τα διαχειρίζεστε αποτελεσματικά

 • Το στρες και η επίδρασή του στην καθημερινή μας πρακτική

 • Τι είναι άγχος, πως εμφανίζεται, πως αναγνωρίζεται

 • Πηγές άγχους στην εργασία και στις πωλήσεις

 • Το άγχος σαν κίνητρο παραγωγικότητας

 • Στρατηγικές διαχείρισης άγχους και αυτοελέγχου

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Το τηλέφωνο ως εργαλείο στην υπηρεσία της επικοινωνίας και του marketing

 • Ομοιότητες και διαφορές τηλεφωνικής και διαπροσωπικής επικοινωνίας

 • Προσαρμογή των τύπων συμπεριφοράς στην τηλεφωνική επικοινωνία

 • Πως να αναγνωρίζετε χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς δύσκολων ατόμων από το τηλέφωνο, πώς να διαχειρίζεστε τις αντιρρήσεις τους και πώς να τους οδηγείτε προς τον σκοπό σας.

 • Παγίδες που χρειάζεται να αποφεύγετε για βελτίωση των τηλεφωνικών προσωπικών σας συνηθειών τηλεφωνικής συμπεριφοράς.

 • Ποιες λεκτικές εκφράσεις χρειάζεται να χρησιμοποιούμε. Πως βάζουμε τον πελάτη σε αναμονή.

 • Πως χρειάζεται να είναι η στάση μας ενώ μιλάμε από το τηλέφωνο. Πως χειριζόμαστε μια τηλεφωνική συνομιλία.

 • Ο τόνος της φωνής μας και πως αποκωδικοποιείται από τον συνομιλητή μας.

 •  Πώς να ελέγχουμε και πώς να κατευθύνουμε την συζήτηση με την βοήθεια των ερωτήσεων. Είδη ερωτήσεων. H ενεργητική ακρόαση στο τηλέφωνο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

 • Πως διαμορφώνονται οι επιθυμίες, η αντίληψη και οι προσδοκίες του πελάτη. Τι αναμένουν οι πελάτες από την συναλλαγή με τον προμηθευτή τους και την εξυπηρέτησή τους

 • Σημαντικές έννοιες της εξυπηρέτησης. Το πλέγμα της ποιότητας στην εξυπηρέτηση. Τι περιλαμβάνει η εξυπηρέτηση πελατών, τα στάδια στην εξυπηρέτηση

 • Εξυπηρέτηση πελατών σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του τύπου συμπεριφοράς. Πώς να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά αντιρρήσεις πελατών

 • Τεχνικές εξυπηρέτησης πελατών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Η δύναμη και τα εμπόδια

 •  Πως διαμορφώνεται ένα ανταγωνιστικό σύστημα εξυπηρέτησης πελατών

 • Παράπονα πελατών και πως χρειάζεται να τα διαχειρίζεστε αποτελεσματικά

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα 

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734