Σκοπός Σεμιναρίου

Το σεμινάριο δεν θα λειτουργήσει με αμιγές εκπαιδευτικό περιεχόμενο που θα στηριχθεί αποκλειστικά στην τεχνική της Εισηγήσεως. Αντίθετα, αποβλέπει στην ενεργό συμμετοχή των ίδιων των συμμετεχόντων και στην αξιοποίηση της εμπειρίας τους.

Με τη μέθοδο των ασκήσεων, των παραδειγμάτων, των επεξηγήσεων θεωρητικών μοντέλων, της μελέτης περιπτώσεων, της ανάλυσης κρίσιμων στιγμών που ζουν οι πελάτες τους θα επιχειρηθεί η κατανόηση του συστήματος των σχέσεων στην καθημερινή ζωή.

Το σεμινάριο δεν δίνει "συνταγές". Προσφέρει μεθοδολογικά εργαλεία, διεγείρει το συλλογισμό, ενισχύει την παρατηρητικότητα, διευρύνει το φάσμα της προσωπικής δημιουργίας.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • Διευθυντικά Στελέχη και Senior Managers

 • Στελέχη Πωλήσεων

 • Υπεύθυνοι τμημάτων (Team Leaders)

 • Supervisors

 • Υπεύθυνοι Τεχνικών Τμημάτων

Οι συμμετέχοντες μετά την λήξη του προγράμματος θα μπορούν να επικοινωνούν καλύτερα στην επαγγελματική και προσωπική τους  ζωή. Παράλληλα οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τεχνικές ακρόασης και ανάπτυξης σχέσεων με τους συνομιλητές τους.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου συνίσταται σε:

 • Παρουσίαση και ανάλυση θεωρητικών προσεγγίσεων με επεξεργασία των βασικών εννοιών.
 • Παρουσίαση και μελέτη κλινικών περιστατικών (από τον διδάσκοντα αλλά κι από τους συμμετέχοντες)
 • Παιχνίδια ρόλων, δυναμική ομάδας, ...
 • Ειδικότερα θα παρουσιαστούν:
 • Έννοια και περιεχόμενο της Συναλλακτικής Ανάλυσης
 • Εφαρμογές της Συναλλακτικής Ανάλυσης στη Συμβουλευτική
 • Έννοια και περιεχόμενου του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού
 • Εφαρμογές του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού

Σε γενικές γραμμές, το σεμινάριο αυτό, που θα ολοκληρωθεί σε 16 ώρες, αποβλέπει στην παροχή των γνώσεων και των μέσων εκείνων που θα επιτρέψουν στους συμμετέχοντες :

 • Να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην επικοινωνιακή τους σχέση,
 • Να μπορούν να αντιλαμβάνονται τους μηχανισμούς που υπεισέρχονται στη σχέση τους με τους άλλους,
 • Να αξιολογούν εποικοδομητικότερα τις δικές τους κοινωνικο-ψυχολογικές και επικοινωνιακές δυνατότητες,
 • Να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να προκαλέσουν θετικές αλλαγές στις ίδιες συμπεριφορές,
 • Να διαπιστώσουν τη δυνατότητα που έχουν να επηρεάζουν με ακεραιότητα και να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εξάλειψη ή στον περιορισμό των "συμπτωμάτων",
 • Να υποκινούν και να διαμορφώνουν κίνητρα εξέλιξης και αυτο-έκφρασης για τους πελάτες τους ,
 • Να βοηθούν στη βελτίωση της αυτο-εκτίμησης και των δημιουργικών δεξιοτήτων των πελατών τους και να τους βοηθούν να αξιοποιήσουν το προσωπικό τους δυναμικό
 • Να διαχειρίζονται, αποτελεσματικά, κριτικές καταστάσεις, συγκρούσεις…,
 • να συμβάλλουν στην ανάπτυξη στρατηγικών που θα βοηθήσουν τους πελάτες τους να επιτύχουν τους στόχους που θέτουν.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734