Η DOOR Training & Consulting έχει διάφορους stakeholders, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων και οργανισμών. Η εικόνα της εταιρείας μας εξαρτάται από το πως οι εργαζόμενοι μας λειτουργούν στον επιχειρηματικό κόσμο. Όταν αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση οι εργαζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν προσωπική ακεραιότητα και διακριτικότητα καθώς ρωτούν τον εαυτό τους τις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Είναι η ενέργεια ή η απόφαση μου νόμιμη;
 2. Συμμορφώνεται με τις αρχές και τις αξίες της εταιρείας μου;
 3. Είναι απελευθερωμένη από προσωπικές συγκρούσεις ενδιαφέροντος;
 4. Μπορεί η ενέργεια ή η απόφαση μου να ανταπεξέλθει σε δημόσιο έλεγχο;
 5. Μπορεί η ενέργεια ή η απόφαση μου να είναι σύμφωνη με τη φήμη της DOOR ως μια εταιρεία που έχει υψηλά πρότυπα ηθικής;

Αν η απάντηση σε κάθε ερώτηση είναι "Ναι" πολύ πιθανόν η ενέργεια ή η απόφαση, να βασίζεται στις παρακάτω αρχές επικοινωνίας και συμπεριφοράς.

Πρότυπα Συνεργασίας

Ατομική Ευθύνη και Συμμετοχή

Οι δεξιότητες και η δέσμευση των ανθρώπων μας είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό μας στοιχείο. Η κουλτούρα μας αναμένει και ενθαρύννει από τους εργαζόμενους να λειτουργούν με επιχειρηματική συμπεριφορά αποδεχόμενοι την ατομική ευθύνη. Συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους, ώστε να πετύχουμε κοινούς στόχους με αξιοπιστία και δέσμευση.

Αμοιβαίος Σεβασμός και Ειλικρίνεια

Όλες οι σχέσεις μεταξύ διευθυντών, managers και εργαζομένων όλων των επιπέδων και περιοχών καθοδηγούνται από αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρίνεια, τιμιότητα και πνεύμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Προσφέρουμε και αναζητούμε ανατροφοδότηση και επικοινωνούμε ενεργητικά και ανοιχτά. Δεσμευόμαστε σε ένα δίκαιο και ανοιχτό διάλογο αναζητώντας διάφορες γνώμες. Ενθαρρύνουμε τους συναδέλφους μας να εκφράζουν τις ιδέες και τις ανησυχίες τους. Υποστηρίζουμε μια ανοιχτόμυαλη, ανοιχτή πολιτική και πρωτοβουλίες που μοιράζονται και ανταλλάσσουν γνώσεις.

Διαφορετικότητα και Διακρίσεις

Η διαφορετικότητα των εργαζομένων αποτελεί βασική αρχή μας. Προωθούμε τη διαφορετικότητα και την ετερομορφία των ατόμων με στόχο τη μέγιστη δυνατή παραγωγικότητα, δημιουργικότητα και αποτελεσματικότητα. Δεξιότητες, απόδοση και ηθική συμπεριφορά είναι οι μόνοι δείκτες των προσόντων των εργαζομένων μας. Δε διακρίνουμε, ούτε ανεχόμαστε διακρίσεις ανάλογα με το φύλλο, γένος, θρησκεία, ηλικία, αναπηρία, σεξουαλική προτίμηση, καταγωγή ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό που προστατεύεται από τους νόμους. Κάθε εργαζόμενος απαιτείται να συνεισφέρει σε ένα περιβάλλον σεβασμού που αποκλείει κάθε είδος παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένων του εκφοβισμού, σεξουαλικής παρενόχλησης ή φυσικής επαφής, προτάσεις ή εχθρικού περιβάλλοντος που εκφράζεται με υποτιμητικά ανέκδοτα, λέξεις ή σχόλια.

Εταιρική Περιουσία

Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για να διασφαλίσει και να χρησιμοποιήσει σωστά τα περιουσιακά στοιχεία της DOOR. Η χρήση της εταιρικής περιουσίας, που συμπεριλαμβάνει εργασία, αναλώσιμα, εκπαιδευτικό υλικό, εξοπλισμό, κτίρια ή άλλα υλικά για προσωπική χρήση απαγορεύεται εκτός και αν άλλως έχει συμφωνηθεί. Επιπρόσθετα η πνευματική ιδιοκτησία είναι ένα πολύτιμο αγαθό που πρέπει να προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη σε άλλους. Τέτοια περιουσία περιλαμβάνει εμπορικά μυστικά, εμπιστευτικές πληροφορίες, copyrights, σήματα κατατεθέντα και logos. Επίσης περιλαμβάνει καταλόγους πελατών, επιχειρηματικών ευκαιριών και προδιαγραφών προϊόντων που ανήκουν στη DI ή στους επιχειρηματικούς της εταίρους.

Νομικές Διαδικασίες

Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορεί να οδηγήσουν τη DOOR ή το προσωπικό της σε κάθε παράνομη πρακτική, συμπεριλαμβανομένου του παράνομου κέρδους. Οι νομικές διαδικασίες πρέπει να εφαρμόζονται γρήγορα και κατάλληλα ώστε να προστατεύουν την εταιρεία. Εργαζόμενοι που απειλούνται με νομικές διαδικασίες πρέπει να το γνωστοποιούν άμεσα στους προϊσταμένους τους.

Διαχείριση Υγείας

Οι υπάλληλοι μας αξίζει να εργάζονται σε ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον. Προσπαθούμε να ενισχύουμε τη φυσική και πνευματική ευζωία των στελεχών μας με λιγότερες ασθένειες και ένα μηδενικό δείκτη ατυχημάτων. Προωθούμε την προληπτική υγιεινή ως ένα σημαντικό στοιχείο της διαρκούς παραγωγικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Η χρήση φαρμάκων στους χώρους εργασίας μας απαγορεύεται. Επίσης απαγορεύεται η βία, συμπεριλαμβανομένης των απειλών και των εκφοβιστικών συμπεριφορών.

Ηθική Δέσμευση

Εστίαση στην Ποιότητα

Η δέσμευση μας στην ποιότητα είναι μια ακρογωνιαία επιχειρηματική αξία. Για να επιτύχουμε τα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα εργαζόμαστε συνεχώς ώστε κάνουμε βελτιώσεις μεγιστοποιώντας τα οφέλη των πελατών μας. Αυτό εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα, υπηρεσίες και διοικητικές λειτουργίες καθώς και στη συμπεριφορά μας.

Ικανοποίηση Πελατών

Η επιτυχία των πελατών μας και η επίτευξη των στόχων τους εγγυάται και τη δική μας επιτυχία. Θέτουμε προτεραιότητες σε όλες τις διεργασίες, projects και διαδικασίες των πελατών μας. Γνωρίζουμε πως θα αξιολογηθούμε βάσει της ηθικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής μας απόδοσης, καθώς και από την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Για να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας, προσπαθούμε για τις βέλτιστες πρακτικές σε όλες αυτές τις περιοχές.

Νόμοι και Ηθικά Standards

Καθοδηγούμενοι από τις Εταιρικές μας αξίες προσπαθούμε για μια διαρκή επιχειρηματική ανάπτυξη που βασίζεται στους παρακάτω τρεις πυλώνες:

 • οικονομική απόδοση,
 • κοινωνική ευθύνη
 • περιβαλλοντική επιστασία.

Τιμούμε τα ποικίλα ενδιαφέροντα των πελατών, εργαζομένων και επιχειρηματικών εταίρων μας με ακεραιότητα, δικαιοσύνη και τιμιότητα. Η DOOR συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς με την επιχείρησή της νόμους σε Ελλάδα και Κύπρο. Προσπαθούμε για την τελειότητα τόσο στην απόδοσή μας όσο και στην ηθική συμπεριφορά μας. Αναγνωρίζουμε ότι οι νόμοι μπορεί να διαφέρουν, όσον αφορά τα ηθικά standards ανάμεσα στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Αυτές οι διαφοροποιήσεις, μπορεί να θέτουν προκλήσεις και διλλήματα, που προσπαθούμε να τα υπερκεράσουμε εφαρμόζοντας τις Εταιρικές μας Αξίες. Η DOOR καθοδηγείται από τις παγκόσμιες συμπαγείς αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Ακολουθούμε τις αρχές του Οργανισμού Διεθνούς Δικαίου του 1998 “Δήλωση σε Βασικές Αρχές Εργασίας και Δικαιωμάτων στην Εργασία” σύμφωνα με τους Εθνικούς νόμους και πρακτικές και την παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Η.Ε., ειδικότερα όσον αφορά τα παρακάτω:

 • Παιδική Εργασία: Δεν προσλαμβάνουμε εργαζομένους κάτω των 18 ετών.
 • Αναγκαστική Εργασία: Δε χρησιμοποιούμε καμία αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία.
 • Αποζημίωση και Ώρες Εργασίας: Συμμορφωνόμαστε με τους αντίστοιχους Εθνικούς Νόμους και Κανονισμούς όσον αφορά τις ώρες εργασίας και τους μισθούς.
 • Διαχωρισμός: Δε διακρίνουμε βάσει φύλου, εθνικότητας, θρησκείας, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Διαφάνεια

Η διαφάνεια και η τιμιότητα είναι οδηγός μας σε όλες τις επικοινωνίες τόσο στο εσωτερικό της εταιρείας μας όσο και στις δραστηριότητες με τρίτους. Το κοινό έχει πρόσβαση στις πληροφορίες για την εταιρεία μας όπως απαιτείται ή προτείνεται από διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Λογιστικά και Πρότυπα Αναφορών

Η DOOR βασίζεται σε γνήσιες και ακριβείς πληροφορίες που περιγράφονται στις λογιστικές της αναφορές για την κατάλληλη λήψη αποφάσεων. Όλες οι επιχειρηματικές συναλλαγές εγγράφονται με ακρίβεια στο λογιστικό σύστημα σύμφωνα με καθορισμένες διαδικασίες και πρότυπα παρακολούθησης. Οι λογιστικές εγγραφές απεικονίζουν με ακρίβεια και περιγράφουν τη φύση κάθε συναλλαγής. Επιπρόσθετα, προστατευτικές εγγραφές που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και το προσωπικό, όπως και οι οικονομικές και λογιστικές πληροφορίες είναι μεγάλης σπουδαιότητας.

Ξέπλυμα Χρημάτων

Η DOOR συμμορφώνεται αυστηρά με τους νόμους και κανονισμούς που έχουν εκδοθεί σε σχέση με την καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Ακεραιότητα Επιχείρησης

Δίκαιος Ανταγωνισμός

Δεσμευόμαστε για ελεύθερη επιχειρηματικότητα και δίκαιο ανταγωνισμό. Οι επιχειρήσεις της εταιρείας μας γίνονται αποκλειστικά και μόνο στη βάση του ανοιχτού και δίκαιου ανταγωνισμού. Λαμβάνουμε τις αποφάσεις της εταιρείας μας στοχεύοντας αποκλειστικά στα βέλτιστα ενδιαφέροντα της εταιρείας μας, χωρίς να κάνουμε συμφωνίες με ανταγωνιστές μας. Ως αποτέλεσμα η εταιρεία και οι εργαζόμενοι της αποφεύγουν να κάνουν οτιδήποτε που παραβαίνει αντιμονοπωλιακούς νόμους.

Σύγκρουση Συμφερόντων

Απαιτούμε από όλους τους διευθυντές, managers και εργαζόμενους να τηρούν υψηλά ηθικά πρότυπα στη διαχείριση σύγκρουσης συμφερόντων. Κάθε σχέση με πρόσωπα ή φίρμες με τους οποίους κάνουμε συνεργασίες ("Επιχειρηματικοί Συνεργάτες") που μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων πρέπει να γνωστοποιηθεί στον προϊστάμενο. Τέτοιες σχέσεις πιο εξειδικευμένα συμπεριλαμβάνουν σχέσεις αίματος ή γάμου, σχέσης, συμμετοχής ή επένδυσης στους Επιχειρηματικούς μας Συνεργάτες.

Δώρα και Προνόμια

Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να ζητούν ή να αποδέχονται υπηρεσίες, δώρα ή προνόμια από πελάτες ή προμηθευτές που επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση των εργαζομένων. Δώρα και ψυχαγωγία μπορεί να ανταλλαχθούν σε τέτοιο επίπεδο που η επιχειρηματική ηθική και οι τοπικοί νόμοι το επιτρέπουν. Όταν οι υπάλληλοι δεν είναι απολύτως σίγουροι θα πρέπει να απευθύνονται στον προϊστάμενο τους.

Δωροδοκία και Διαφθορά

Πιστεύουμε πως το κλειδί στην επιτυχία της επιχείρησής μας είναι η τελειότητα των υπηρεσιών μας. Για αυτό εργαζόμαστε με όλους τους πελάτες και προμηθευτές μας σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες αντι-δωροδοκίας και αντι-διαφθοράς όπως καθορίζονται σε διεθνές και τοπικό επίπεδο. Αυτό συμπεριλαμβάνει κάθε συναλλαγή που μπορεί να εκληφθεί ως παροχή χορηγίας ή πλεονεκτημάτων.

Επιχειρηματική Μυστικότητα, Προστασία/Εμπιστευτικότητα Πληροφοριών

Οι εργαζόμενοι μας δεν αποκτούν πληροφορίες για προσωπικό κέρδος ή για το κέρδος κάποιου άλλου πέρα από την Εταιρεία. Τέτοιες πληροφορίες είναι τεχνικές, οικονομικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες και άλλες πληροφορίες που αφορούν πληροφορίες πελατών ή δραστηριότητες και τα σχέδια της επιχείρησης. Οι υπάλληλοι συμμορφώνονται με τους σχετικούς νόμους και τους κανονισμούς της Εταιρείας όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα.

Κοινωνική Ευθύνη

Κοινότητες

Δεσμευόμαστε να στηρίζουμε τις κοινότητες μέσα στις οποίες εργαζόμαστε. Στηρίζουμε και θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ανάπτυξη των κοινοτήτων συνεργαζόμενοι με ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς) και φιλανθρωπίες. Αναγνωρίζουμε ότι οι δραστηριότητές μας αξιολογούνται έξω από το χώρο εργασίας και για αυτό ζητούμε από τους υπαλλήλους μας να σέβονται την τοπική κουλτούρα και να κατανοούν τα θέματα της κοινότητας στην οποία εργάζονται. Ο σεβασμός και η κατανόηση διαφορετικής κουλτούρας και ευαίσθητη διαχείριση των σημαντικών τους θεμάτων είναι πολύ μεγάλης σπουδαιότητας καθώς χτίζουμε εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.

Περιβάλλον

Κατανοούμε την επίδραση των επιχειρηματικών μας ενεργειών στο περιβάλλον και δεσμευόμαστε να λάβουμε μέτρα προφύλαξης και να χρησιμοποιούμε φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία. Αξιολογούμε τακτικά και παρακολουθούμε την επίδραση μας στο περιβάλλον. Με τη συστηματική αναγνώριση και χρήση περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών υποστηρίζουμε συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης και μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Αξιολογούμε τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες μας με βάση τα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα.

Εθνικά και διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα αποτελούν τους κανόνες λειτουργίας μας.