call us +30 210 9210734

Train The Trainer

Γενικά για το σεμινάριο:

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην εκπαίδευση των στελεχών που θα κληθούν να εκπαιδεύσουν συνεργάτες, συναδέλφους ή πελάτες. Η εκπαίδευση είναι ανεξάρτητη από το ακριβές αντικείμενο εργασίας του κάθε ενδιαφερόμενου και επικεντρώνεται στις βασικές αρχές που θα πρέπει να ακολουθείται σε όλα τα στάδια που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος :

 • Ανάλυση Αναγκών & Προφίλ Συμμετεχόντων,
 • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη περιεχομένου,
 • Εκπαίδευση ως διαδικασία – Υλοποίηση
 • Δημιουργία Πλάνου Δράσης
 • Αξιολόγηση

Το σεμινάριο Απευθύνεται:

 • Σε Στελέχη που εκπαιδεύουν ανθρώπινο δυναμικό διαφόρων ειδικοτήτων
 • Σε στελέχη επιχειρήσεων που είναι επιφορτισμένα με την εκπαίδευση συνεργατών, συναδέλφων ή πελατών.
 • Σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων αλλά δεν διαθέτουν διδακτική εμπειρία.
 • Σε έμπειρους και νέους εκπαιδευτές

Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

Στα πλαίσια του προγράμματος εφαρμόζονται τα παρακάτω βήματα:

 • Ανάλυση Αναγκών (Training Need Analysis - TNA)
 • Τηλεφωνική επικοινωνία αλλά και συναντήσεις (όπου αυτό κριθεί αναγκαίο) με όλους τους εκπαιδευόμενους, με σκοπό την καταγραφή του προφίλ και των αναγκών τους. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των αναγκών υποστηρίζουν την εξατομίκευση των ατομικών project καθώς και την κατάλληλη προετοιμασία του εισηγητή.

Διεξαγωγή της Εκπαίδευσης
Η εκπαίδευση στηρίζεται σε όλες τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων όπως έχουν καταγραφεί διεθνώς. Η ενεργητική εκπαίδευση αξιοποιεί την ομαδική εργασία, την παρακολούθηση video καταξιωμένων εκπαιδευτών αλλά και την καταγραφή σε video, των ίδιων των συμμετεχόντων με στόχο τον σχολιασμό και την παρατήρηση σημείων που απαιτούν βελτίωση. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης εφαρμόζονται  όλες οι μεθοδολογίες που προτείνονται στους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Με την λήξη της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες παραλαμβάνουν σε CD την παρουσίασή τους (αρχική και τελική).

Αξιολόγηση, Post Training Monitoring και εφαρμογή
Μετά την λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν από τους συναδέλφους τους αλλά και τον εισηγητή σε όλες τα αντικείμενα των γνώσεων που διδάχτηκαν και θα γίνει βιντεοσκόπηση πραγματικής μικρο-διδασκαλίας. Η τελική αναφορά με τις αξιολογήσεις με τον μέσο όρο αξιολόγησης κάθε συμμετέχοντα, θα κοινοποιηθεί στον Υπεύθυνο/η εκπαίδευσης της εταιρίας σας.
Θα γίνει παρακολούθηση των μέσων όρων αξιολόγησης σε προγράμματα που θα είναι εισηγητές στο επόμενο εξάμηνο.
Ο εισηγητής εντός των επομένων έξι μηνών θα συμμετάσχει για μικρά χρονικά διαστήματα σε εκπαιδευτικά προγράμματα που οι συμμετέχοντες θα είναι εισηγητές. Αυτό θα γίνει σε συνεννόηση με την Διεύθυνση HR & Training αλλά χωρίς να το γνωρίζει ο Εισηγητής. Σε συνέχεια θα ακολουθήσει αναφορά στην Διεύθυνση HR & Training με τα αποτελέσματα των επισκέψεων.

Ενδεικτική Θεματολογία:

 • Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Στόχος Εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Προφίλ υποψηφίων  εκπαιδευομένων
 • Ανάγκες υποψηφίων εκπαιδευομένων
 • Εταιρικές Ανάγκες (business needs)
 • Ο ρόλος των Training Stakeholders
 • Δείκτες επιτυχίας του προγράμματος (Key Success Factors)
 • Ανάπτυξη του περιεχομένου του προγράμματος
 • Τίτλος
 • “Σκοπός” : Τα τρία bullet που διεθνώς έχουν καταγραφεί ως τα δομικά του στοιχεία
 • Απευθύνεται
 • Προϋποθέσεις συμμετοχής
 • Συνοπτική Περιγραφή ύλης
 • Γνωστικά αντικείμενα
 • Μεθοδολογία
 • Εργαλεία ανά θεματική ενότητα
 • Τεχνικές που ενισχύουν την μάθηση ενηλίκων
 • Ασυνείδητη Ανικανότητα
 • Συνειδητή Ανικανότητα
 • Συνειδητή Ικανότητα
 • Ασυνείδητη Ικανότητα
 • Ανάλυση αναγκών και προφίλ συμμετεχόντων
 • Εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διεθνείς πρακτικές
 • In class
 • E-Learning
 • Blended Learning
 • Εκπαιδευτικό Υλικό :  Κρίσιμα σημεία που απαιτούν προσοχή
 • Σημειώσεις
 • Slides
 • Εναλλακτικοί Τρόποι (book, e-book)
 • Πλάνο  & Σχέδια εκπαίδευσης
 • Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Επικοινωνία πριν την εκπαίδευση
 • Πότε επιβάλλεται
 • Πως γίνεται
 • Τι προσφέρει
 • Χωροταξικά θέματα
 • Τρόποι διάταξης χώρου εκπαίδευσης
 • Διαδραστικοί πίνακες                      
 • Η πρώτη εμφάνιση του εισηγητή στην αίθουσα
 • Διαχείριση της πρώτης επαφής με τους συμμετέχοντες
 • Τα δύο πρώτα λεπτά που κάνουν την διαφορά
 • Βασικές Αρχές Χρωματικής Ανάλυσης & Ενδυματολογίας
 • Η παρουσίαση του εαυτού σας (credentials)
 • Συνήθη Λάθη
 • Η πρώτη ευκαιρία για εφαρμογή δύο αρχών επιρροής (principles of persuasion)
 • Διδασκαλία & Εισήγηση
 • Το στυλ εισήγησης (Instructor vs facilitaror)
 • Τα μυστικά επιτυχίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Μαθησιακά Μοντέλα
 • Οι ιδιαιτερότητες εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Τεχνικές Λεκτικής Επικοινωνίας
 • Η καμπύλη Προσοχής (Attention Curve) και ο ρόλος της στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Τεχνικές που συμβάλλουν στην διατήρηση της καμπύλης προσοχής σε υψηλά επίπεδα
 • Οι απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα όπως προτείνονται από τους ειδικούς σε διεθνές επίπεδο:
 • Μέγιστος χρόνος ομιλίας από τον εισηγητή
 • Ποσοστό γνώσης που συγκρατείται από έναν ενήλικα
 • Ποιες τεχνικές διδασκαλίας διασφαλίζουν την μέγιστη αφομοίωσης της γνώσης από τους ενήλικες
 • Γλώσσα Σώματος – Λόγος – Λέξεις
 • Συνήθη λάθη κατά την κίνηση του εισηγητή
 • Βασικές αρχές επιρροής (principles of persuasion) και παρακίνησης (coaching) των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση
 • Διαχείριση δυσκολιών κατά την εκπαίδευση
 • Ιδιαιτερότητες συμμετεχόντων και τεχνικές αντιμετώπισης τους
 • Συνήθης πηγές προβλημάτων
 • Η εργαλειοθήκη του εισηγητή που κάνει την διαφορά
 • Icebreakers
 • Η χρήση του Humor στο Training
 • Η επόμενη διάσταση στις παρουσιάσεις
 • PowerPoint Extras (Add on)
 • Τρισδιάστατες Παρουσιάσεις
 • Συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (Audience Response Systems)
 • Έξυπνες ιδέες που κάνουν την διαφορά στην εισήγηση
 • PowerPoint tips
 • Άλλα εργαλεία (HRD Press)
 • Training Kit
 • Feedback από τους συμμετέχοντες
 • Ολοκλήρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων & Αξιολόγηση
 • Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην επίτευξη των αποτελεσμάτων
 • Reporting στους Training Stakeholders
 • Πόροι και πηγές για τον σύγχρονο εκπαιδευτή Στελεχών Επιχειρήσεων
 • Σημαντικά συνέδρια διεθνώς
 • Τα best seller βιβλία για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
 • Περιοδικά και άλλες πηγές ενημέρωσης σε Ελλάδα και Εξωτερικό
 • Τελευταίες τάσεις στο Business Training και την εκπαίδευση εκπαιδευτών, με βάση τα συμπεράσματα του ASTD.
 • Πλάνο δράσης (Action Plan)
 • Ειδικά θέματα:
 • Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην εξ'αποστάσεως εκπαίδευση
 • Μυστικά επιτυχίας σε προγράμματα E-Learning
 • Δημιουργήστε το δικό σας ασύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με το δημοφιλές προϊόν Camtasia.

Στόχοι Εκπαίδευσης-Σεμιναρίου:

Η μέθοδος εκπαίδευσης που ακολουθείται είναι το εργαστήριο (workshop). Αμέσως μετά οι συμμετέχοντες εργάζονται υποδειγματικά σε κάθε στάδιο του κύκλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας με βασικό στόχο να καταστούν ικανοί, έχοντες ολιστική εικόνα της διαδικασίας, να:

 • Αναλύουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Σχεδιάζουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Να αξιολογούν την εκπαίδευση και να διασφαλίζουν την εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τους εκπαιδευόμενους.

Σημαντικό για τα παραπάνω είναι να συνεργαστούν όλοι στις πρακτικές ασκήσεις. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν πρακτικά και άμεσα όλοι οι συμμετέχοντες τα διεθνή standards της επαγγελματικής εκπαίδευσης, να εξοικειωθούν  με τις διαδικασίες οργάνωσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης της εκπαίδευσης.

Διάρκεια:

Τρείς Ημέρες (24 ώρες)

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734