call us +30 210 9210734

 • Lean Six Sigma

  six sigma

  Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και τρία εκπαιδευτικά προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση της αντίστοιχης πιστοποίησης:

  Η μέθοδος Lean Six Sigma χρησιμοποιείται για τη βελτίωση κάθε κλάδου επιχειρήσεων, από την παραγωγή μέχρι την διεύθυνση προσωπικού και από την τεχνική υποστήριξη μέχρι το τμήμα εξυπηρέτησης. Αυτό είναι εφικτό, δεδομένου ότι το Lean Six Sigma δύναται να χρησιμοποιηθεί για κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης στην οποία τα στοιχεία του κόστους, χρόνου και ποιότητας αποτελέσματος είναι παρόντα, και απευθύνεται με την ίδια αποτελεσματικότητα τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς πελάτες.

  Το Lean σκέλος περιγράφει την προσέγγιση που οδηγεί στην ελαχιστοποίηση των χαμένων πόρων (Waste) και έχει τις ρίζες του στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, όπως και η προσέγγιση 5S.

  Lean Six Sigma

  Η στατιστική απεικόνιση του Six Sigma περιγράφει ποσοτικά το πως κάθε διαδικασία αποδίδει. Η επιτυχής εφαρμογή του Six Sigma οδηγεί κάθε διαδικασία σε επίπεδο 6σ, όπου ο δείκτης απόδοσης δεν πρέπει να παρουσιάζει περισσότερα από 3.4 ελαττώματα ανά εκατομμύριο. Το ελαττωματικό «προϊόν» βάσει του Six Sigma, είναι οτιδήποτε δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των πελατών (Upper & Lower limits). Ο θεμελιώδης στόχος της μεθόδου Six Sigma είναι η εφαρμογή μιας ποσοτικοποιημένης στρατηγικής με εστίαση στην βελτιστοποίηση των διαδικασιών και την μείωση των αποκλίσεων μέσω των διαφόρων επιμέρους Six Sigma projects.

  Πιο συγκεκριμένα, η έννοια του Six Sigma προσδιορίζεται ως "μια επιχειρησιακή διαδικασία που επιτρέπει στους οργανισμούς να βελτιωθούν με το σχεδιασμό και τον έλεγχο των καθημερινών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων με τρόπους που ελαχιστοποιούν τα ελαττώματα και τους πόρους, αυξάνοντας την ικανοποίηση των τελικών χρηστών".

  Το Six Sigma καθοδηγεί τους οργανισμούς να κάνουν λιγότερα λάθη στις λειτουργίες τους, μειώνοντας τα σφάλματα στην ποιότητα στα πιο πρόωρα πιθανά περιστατικά.

  Το Six Sigma παρέχει συγκεκριμένες μεθόδους για  τον επανασχεδιασμό της διαδικασίας ή και τον σχεδιασμό εκ νέου της διαδικασίας, έτσι ώστε οι ατέλειες και τα λάθη να μην προκύψουν ξανά σε αρχικές φάσεις. Έχει δηλαδή χαρακτήρα προληπτικό.

  Αυτό συνδυάζεται παράλληλα και με την χρήση της μεθοδολογίας DMAIC  (Define, Measure, Analyse, Improve, Control – ορισμός, μέτρηση, ανάλυση, βελτίωση και έλεγχος) που είναι μια μεθοδολογία για τις ήδη υφιστάμενες διαδικασίες οι οποίες επιδέχονται βελτιωτικών αλλαγών ή με την χρήση της μεθοδολογίας DMADV (Define, Measure, Analyse, Design, Verify - ορισμός, μέτρηση, ανάλυση, σχεδιασμός, επαλήθευση) για την ανάπτυξη και σχεδιασμό νέων διαδικασιών ή προϊόντων βάσει του Six Sigma.

  Η ένωση των προσεγγίσεων του Lean και του Six Sigma μας έδωσε το Lean Six Sigma: μια καταπληκτική προσέγγιση, όπου χωρίς να εφευρεθεί τίποτα καινούριο, τα ήδη γνωστά εργαλεία συνδυάζονται και αξιοποιούνται με τρόπο πρακτικά εφαρμόσιμο, απλό, επαληθεύσιμο, με στόχο πάντα τα μετρήσιμα αποτελέσματα.

  six sigma principles lean

  Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η επαφή και κατανόηση των βασικών αρχών της προσέγγισης Six Sigma που ήδη εφαρμόζεται από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων.

  pistopoiisi sis sigma

  Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένο εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο Lean Six Sigma κατά IASSC (International Association for Six Sigma Certification).

  pdf

  Lean Six Sigma Certifications

  Read More

 • Six Sigma Black Belt

  six sigma black belt

  Γενικά για το σεμινάριο:

  Το σεμινάριο προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για την απόκτηση της πιστοποίησης Six Sigma Black Belt.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  Απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων που με την βελτίωση των διαδικασιών της επιχείρησης (processimprovement) και ενδιαφέρονται να εξετάσουν τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της προσέγγισηςSIXSIGMAστην μακροπρόθεσμη επιτυχία της Εταιρίας με παράλληλη βελτίωση των ποιοτικών υπηρεσιών, της εξυπηρέτησης και της ικανοποίησης των πελατών.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  six sigma black 600x338

  Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

  1.0 Define Phase

  1.1 The Basics of Six Sigma
  1.1.1 Meanings of Six Sigma
  1.1.2 General History of Six Sigma & Continuous Improvement
  1.1.3 Deliverables of a Lean Six Sigma Project
  1.1.4 The Problem Solving Strategy Y = f(x)
  1.1.5 Voice of the Customer, Business and Employee
  1.1.6 Six Sigma Roles & Responsibilities

  1.2 The Fundamentals of Six Sigma
  1.2.1 Defining a Process
  1.2.2 Critical to Quality Characteristics (CTQ’s)
  1.2.3 Cost of Poor Quality (COPQ)
  1.2.4 Pareto Analysis (80:20 rule)
  1.2.5 Basic Six Sigma Metrics
  a. including DPU, DPMO, FTY, RTY Cycle Time, deriving these metrics and these metrics

  1.3 Selecting Lean Six Sigma Projects
  1.3.1 Building a Business Case & Project Charter
  1.3.2 Developing Project Metrics
  1.3.3 Financial Evaluation & Benefits Capture

  1.4 The Lean Enterprise
  1.4.1 Understanding Lean
  1.4.2 The History of Lean
  1.4.3 Lean & Six Sigma
  1.4.4 The Seven Elements of Waste
  a. Overproduction, Correction, Inventory, Motion, Overprocessing, Conveyance, Waiting.
  1.4.5 5S
  a. Straighten, Shine, Standardize, Self-Discipline, Sort

  2.0 Measure Phase

  2.1 Process Definition
  2.1.1 Cause & Effect / Fishbone Diagrams
  2.1.2 Process Mapping, SIPOC, Value Stream Map
  2.1.3 X-Y Diagram
  2.1.4 Failure Modes & Effects Analysis (FMEA)

  2.2 Six Sigma Statistics
  2.2.1 Basic Statistics
  2.2.2 Descriptive Statistics
  2.2.3 Normal Distributions & Normality
  2.2.4 Graphical Analysis

  2.3 Measurement System Analysis
  2.3.1 Precision & Accuracy
  2.3.2 Bias, Linearity & Stability
  2.3.3 Gage Repeatability & Reproducibility
  2.3.4 Variable & Attribute MSA

  2.4 Process Capability
  2.4.1 Capability Analysis
  2.4.2 Concept of Stability
  2.4.3 Attribute & Discrete Capability
  2.4.4 Monitoring Techniques

  3.0 Analyze Phase

  3.1 Patterns of Variation
  3.1.1 Multi-Vari Analysis
  3.1.2 Classes of Distributions

  3.2 Inferential Statistics
  3.2.1 Understanding Inference
  3.2.2 Sampling Techniques & Uses
  3.2.3 Central Limit Theorem

  3.3 Hypothesis Testing
  3.3.1 General Concepts & Goals of Hypothesis Testing
  3.3.2 Significance; Practical vs. Statistical
  3.3.3 Risk; Alpha & Beta
  3.3.4 Types of Hypothesis Test

  3.4 Hypothesis Testing with Normal Data
  3.4.1 1 & 2 sample t-tests
  3.4.2 1 sample variance
  3.4.3 One Way ANOVA
  a. Including Tests of Equal Variance, Normality Testing and Sample Size calculation, performing tests and interpreting results.

  3.5 Hypothesis Testing with Non-Normal Data
  3.5.1 Mann-Whitney
  3.5.2 Kruskal-Wallis
  3.5.3 Mood’s Median
  3.5.4 Friedman
  3.5.5 1 Sample Sign
  3.5.6 1 Sample Wilcoxon
  3.5.7 One and Two Sample Proportion
  3.5.8 Chi-Squared (Contingency Tables)
  a. Including Tests of Equal Variance, Normality Testing and Sample Size calculation, performing tests and interpreting results.

  4.0 Improve Phase

  4.1 Simple Linear Regression
  4.1.1 Correlation
  4.1.2 Regression Equations
  4.1.3 Residuals Analysis

  4.2 Multiple Regression Analysis
  4.2.1 Non- Linear Regression
  4.2.2 Multiple Linear Regression
  4.2.3 Confidence & Prediction Intervals
  4.2.4 Residuals Analysis
  4.2.5 Data Transformation, Box Cox

  4.3 Designed Experiments
  4.3.1 Experiment Objectives
  4.3.2 Experimental Methods
  4.3.3 Experiment Design Considerations

  4.4 Full Factorial Experiments
  4.4.1 2k Full Factorial Designs
  4.4.2 Linear & Quadratic Mathematical Models
  4.4.3 Balanced & Orthogonal Designs
  4.4.4 Fit, Diagnose Model and Center Points

  4.5 Fractional Factorial Experiments
  4.5.1 Designs
  4.5.2 Confounding Effects
  4.5.3 Experimental Resolution

  5.0 Control Phase

  5.1 Lean Controls
  5.1.1 Control Methods for 5S
  5.1.2 Kanban
  5.1.3 Poka-Yoke (Mistake Proofing)

  5.2 Statistical Process Control (SPC)
  5.2.1 Data Collection for SPC
  5.2.2 I-MR Chart
  5.2.3 Xbar-R Chart
  5.2.4 U Chart
  5.2.5 P Chart
  5.2.6 NP Chart
  5.2.7 X-S chart
  5.2.8 CumSum Chart
  5.2.9 EWMA Chart
  5.2.10 Control Methods
  5.2.11 Control Chart Anatomy
  5.2.12 Subgroups, Impact of Variation, Frequency of Sampling
  5.2.13 Center Line & Control Limit Calculations

  5.3 Six Sigma Control Plans
  5.3.1 Cost Benefit Analysis
  5.3.2 Elements of the Control Plan
  5.3.3 Elements of the Response Plan

  Στόχοι Εκπαίδευσης-Σεμιναρίου:

  Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τη μεθοδολογία LeanSixSigmaBlackBeltκαι να αποκτήσουν την πιστοποίηση.

  Διάρκεια: 

  Το σεμινάριο διαρκεί δέκα ημέρες (80 ώρες).

  Master Black Belt

  Read More

 • Six Sigma Green Belt

  six sigma green belt

  Γενικά για το σεμινάριο:

  Το σεμινάριο προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για την απόκτηση της πιστοποίησης Lean Six Sigma Green Belt.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  Απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να εξετάσουν τα οφέλη που προκύπτουν από την βελτίωση των διαδικασιών της επιχείρησης (process improvement) και  την εφαρμογή της προσέγγισης LEAN SIX SIGMA στην μακροπρόθεσμη επιτυχία της Εταιρίας με παράλληλη βελτίωση των ποιοτικών υπηρεσιών, της εξυπηρέτησης και της ικανοποίησης των πελατών.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Tρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  6s Green Belt

  Ενδεικτική Θεματολογία:

  This course is an accelerated foundation course concentrating on the Lean Six Sigma methodology. Delegates explore the Lean Six Sigma DMAIC Project Structure. Elements of each phase which are covered in the course include:

   

  Define Phase

  • Project Charter
  • Voice of the Customer and Critical to Quality Requirements
  • SIPOC
  • Stakeholder Analysis
  • Scoping Projects and team building
  Measure Phase
  • Process Stapling
  • Process Mapping to include Deployment Flow Charts and Value Stream Mapping
  • Output (Y) and Input (X) Measures
  • Data collection
  • Introduction to sampling techniques
  • Variation
  • Statistical Process Control and Process Capability
  Analyse Phase
  • Fishbone Diagrams
  • Root Cause Analysis
  • Basic graphical analysis
  • Waste (in processes)
  • Process Flow
  • Overview of data analysis techniques
  Improve Phase
  • Spaghetti Diagrams
  • SMED
  • 5S
  • Process Leveling and Sequencing
  • Creative Thinking
  • N/3
  • Paired Comparisons
  • Priority Matrices
  • Project pilots
  • Tree and Arrow Diagrams
  • FMEA
  • Poke Yoka
  Control Phase
  • Process Control and Process Management
  • SPC and Capability
  • Standardisation
  • Response Plans and Storyboards
  A number of individual and team exercises are used to reinforce the concepts and encourage use of the tools. This course provides sufficient background for delegates to begin refining, in detail, their own projects and start the DMAIC approach.

  Στόχοι Εκπαίδευσης-Σεμιναρίου:

  Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τη μεθοδολογία Lean Six Sigma Green Belt και να αποκτήσουν την πιστοποίηση.
  Διάρκεια:  Πέντε Ημέρες (40 ώρες)
  sigma green small

  Read More

 • Six Sigma Yellow Belt

  six sigma yellow belt

  Γενικά για το σεμινάριο:

  Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η επαφή και κατανόηση των βασικών αρχών της προσέγγισης Six Sigma που ήδη εφαρμόζεται από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Το σεμινάριο προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για την απόκτηση της πιστοποίησης Six Sigma Yellow Belt.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  Απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων που με την βελτίωση των διαδικασιών της επιχείρησης (processimprovement) και ενδιαφέρονται να εξετάσουν τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της προσέγγισηςSIXSIGMAστην μακροπρόθεσμη επιτυχία της Εταιρίας με παράλληλη βελτίωση των ποιοτικών υπηρεσιών, της εξυπηρέτησης και της ικανοποίησης των πελατών.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  6s Yellow Belt

  Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

  1.1 The Basics of Six Sigma
  1.1.1 Meanings of Six Sigma
  1.1.2 General History of Six Sigma & Continuous Improvement
  1.1.3 Deliverables of a Lean Six Sigma Project
  1.1.4 The Problem Solving Strategy Y = f(x)
  1.1.5 Voice of the Customer, Business and Employee
  1.1.6 Six Sigma Roles & Responsibilities

  1.2 The Fundamentals of Six Sigma
  1.2.1 Defining a Process
  1.2.2 Critical to Quality Characteristics (CTQ’s)
  1.2.3 Cost of Poor Quality (COPQ)
  1.2.4 Pareto Analysis (80:20 rule)
  1.2.5 Basic Six Sigma Metrics
  a. including DPU, DPMO, FTY, RTY Cycle Time, deriving these metrics and these metrics

  1.3 Selecting Lean Six Sigma Projects
  1.3.1 Building a Business Case & Project Charter
  1.3.2 Developing Project Metrics
  1.3.3 Financial Evaluation & Benefits Capture

  1.4 The Lean Enterprise
  1.4.1 Understanding Lean
  1.4.2 The History of Lean
  1.4.3 Lean & Six Sigma

  1.4.4 The Seven Elements of Waste
  a. Overproduction, Correction, Inventory, Motion, Overprocessing, Conveyance, Waiting.
  1.4.5 5S
  a. Straighten, Shine, Standardize, Self-Discipline, Sort

  2.0 Measure Phase

  2.1 Process Definition
  2.1.1 Cause & Effect / Fishbone Diagrams
  2.1.2 Process Mapping, SIPOC, Value Stream Map
  2.1.3 X-Y Diagram
  2.1.4 Failure Modes & Effects Analysis (FMEA)

  2.2 Six Sigma Statistics
  2.2.1 Basic Statistics
  2.2.2 Descriptive Statistics
  2.2.3 Normal Distributions & Normality
  2.2.4 Graphical Analysis

  2.3 Measurement System Analysis
  2.3.1 Precision & Accuracy
  2.3.2 Bias, Linearity & Stability
  2.3.3 Gage Repeatability & Reproducibility
  2.3.4 Variable & Attribute MSA

  2.4 Process Capability
  2.4.1 Capability Analysis
  2.4.2 Concept of Stability
  2.4.3 Attribute & Discrete Capability
  2.4.4 Monitoring Techniques

  3.0 Control Phase

  3.1 Lean Controls
  3.1.1 Control Methods for 5S
  3.1.2 Kanban
  3.1.3 Poka-Yoke (Mistake Proofing)

  3.2 Six Sigma Control Plans
  3.2.1 Cost Benefit Analysis
  3.2.2 Elements of the Control Plan
  3.2.3 Elements of the Response Plan

  Στόχοι Εκπαίδευσης-Σεμιναρίου:

  Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τη μεθοδολογία Lean Six Sigma Yellow Belt και να αποκτήσουν την πιστοποίηση.

  Διάρκεια:  Τρείς ημέρες (24 ώρες).

  Lean Six Sigma Yellow Belt Official Exam 1

  Read More

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734