call us +30 210 9210734

 • Customer Obsession

  customer

  Γενική Περιγραφή του σεμιναρίου:

  The customer is the single most important ingredient to success in business. A customer wants to deal with a business that is responsive, caring, knowledgeable and flexible. Meet these criteria and business increases! Employees must see their jobs as a contribution to the organization's total impact on your customers.

  How does Customer Obsession differ from customer service? By:

  - Thinking "customer" whenever you make a decision or establish a policy.

  - Serving the customer better then he/she ever expected - perception exceeds expectation.

  - Creating a perception of value received - making the customer feel good about doing business with you.

  - Making your business one big customer service department that expands your business, cross sells and secures new business

  - Treating your customers as if your were going to see them every working day for the rest of your life - at the end of each visit the customer would then decide to buy something from you or one of your competitors.

  Οφέλη Συμμετοχής

  After completing this course you will be able to:

  Eliminate your organization's barriers to customer obsession ◦Policies that exist for the organization but not the customer

  Lack of coordination among various departments

  Absence of employee empowerment

  Employees with a "don't care" attitude

  Failure to listen to customers

  Become an effective listener Learn how to listen to solve problems, build commitments, and handle complaints Give the customers what they need and want, and prevent errors and misunderstandings

  Resolve problems and create solutions Use the dissatisfied customer as an opportunity to convert complaints into sales Cope with "the customer from hell"

  Know exactly what to say The "hook" to get their attention and the "sound bite" to make your point in 30 seconds or less How to apologize, say "No," and make the customer glad he/she talked to you

  Build in the value of feedback Use the customer survey, vendor survey, and employee survey to find out how well you're really doing Help the customer to complain and use the information to improve ◦Know who and when to thank

  Increase employee empowerment by Letting your staff know you trust them and have confidence in their abilities to do a good job Assessing your employee "empowerment level" Creating the "can do" image of doing the right thing and solving problems creatively

  Develop an internal customer obsession program Identify your customers within your organization, what you depend on them to do for you; and how they can improve their performance on your behalf

  Θεματολογία

  Customer Obsession Defined

  1. Describe how customer obsession differs from traditional customer  service
  2. Explain techniques to eliminate barriers to Customer Obsession
  3. Describe ways to make the customer feel important
  4. Describe techniques to bolster the customer's self image to solve  problems, build goodwill and trust, and handle complaints

  Resolving Problems and Creating Solutions

  1. Identify ways to prevent errors and misunderstandings
  2. Explain ways to "hook" the customer and make your point in 30 seconds  or less Identify methods to convert the dissatisfied customer into a satisfied  customer Describe techniques to cope with an "incident:" the angry and irate  customer
  3. Demonstrate ways to remain calm when under stress and dealing with  "the customer from hell"

  Feedback Systems: How Well You're Really Doing and Your Internal  Customers

  1. Describe the value and components of the customer, vendor, and  employee survey
  2. Explain the importance of an Internal Customer Obsession Program
  3. Identify your customers within your organization and what you depend  on them to do for you

  Διάρκεια :

  Μία ημέρα (8 ώρες)

  Read More

 • Key Account Management (KAM)

  key account manager

  Πόσο κερδοφόρες είναι οι σχέσεις με τους πελάτες σας;

  Πως μεγαλώνετε και ταυτόχρονα προστατεύεται τους λογαριασμούς σας;

   

  Το σεμιναρίο απευθύνεται:

  Αν είστε υπεύθυνοι για τους κύριους λογαριασμούς της επιχείρησής σας, τότε το σεμινάριο αυτό είναι για εσάς!

  Προσέγγιση

  Όπως όλες οι εκπαιδεύσεις της DOOR, ακολουθούμε μια πρακτική προσέγγιση, με ισορροπία μεταξύ θεωρίας και βέλτιστων πρακτικών. Αυτό είναι ένα βιωματικό πρόγραμμα στο οποίο ζητούμε από τους συμμετέχοντες να φέρουν μαζί τους τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για επανάσταση ζωής.

  Θεματολογία

  • Επαγγελματικές Σχέσεις
  • Κερδοφορία
  • Διαδικασίες και πρακτικές Λήψης Αποφάσεων
  • Καθορισμός Προτεραιοτήτων
  • Σχεδιασμός Λογαριασμών
  • Key Account Management
  • Territory Management

  Εκπαιδευτικοί Στόχοι

  Στο τέλος της εκπαίδευσης θα μπορείτε να:

  1. Κατανοείτε τη φύση των επαγγελματικών στόχων

  2. Αναπτύσσετε τεχνικές και στρατηγικές για ανάπτυξη αποτελεσματικών και κερδοφόρων επαγγελματικών σχέσεων

  3. Κατανοείτε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τις επιδράσεις που αυτή επιφέρει

  4. Πως να διαχειρίζεστε και να βάζετε σε προτεραιότητα πιο αποτελεσματικό τον χρόνο και τις δραστηριότητας τους

  5. Αναπτύξετε μια ενεργητική προσέγγιση για την ανάπτυξη και την προστασία του λογαριασμού

  6. Αναπτύξετε ένα Account Plan

  Διάρκεια :

  Μία ημέρα (8 ώρες)

  Read More

 • Pharmaceutical Representative Sales Excellence

  Pharmaceutical Representative Sales Excellence

  Objectives:

  Upon successful completion of the Program, participants will:

  - Comprehend Medicare and Medicaid issues and how they affect the selling process

  - Gain knowledge of government reimbursement programs, drug discount cards, major concepts and components of managed care, main stakeholders in the managed-care marketplace, drug marketing, and group-purchasing organizations

  - Grasp the concept of pharmaceutical sales territory planning and information gathering and learn the importance of call planning and record keeping, how to handle appointment calls and impromptu calls and strategies for no-see offices and downtime

  - Have the knowledge to effectively use sales brochures and support literature and know how to sell new products versus established products

  - Understand how to prepare for hospital calls, security concerns of a hospital, and sampling rules in hospitals

  Details

  The goal of the program Pharmaceutical Sales Training Program is to develop your knowledge in clinical pharmacology, physiology, pharmaceutical sales guidelines/techniques, and medical terminology. This knowledge will greatly enhance your understanding of the pharmaceutical sales industry, its regulatory selling process. This unique training program will will present the competences needed by a pharmaceutical sales representative. The goal of the Training Program will help candidates to enhance their career in pharmaceutical sales. All pharmaceutical sales representatives must be familiar with effective pharmaceutical selling techniques

  Training Topics

  How to work with doctors

  Meeting request

  The importance of preparation (Visit Plan)

  Meeting the doctor

  Meetings's structure

  How to open the conversation,

  Discover doctor's happiness with your competitor's products. Is he satisfied?

  You will have to prepare yourself to prove him/her that he/she should not be satisfied.

  How to introduce the drugs and how to promote the drug and company

  The secret of your Presentation Skills

  Characteristics/features of your product & Benefits for the doctor

  Exlaining the key WHY: Why to choose your product

  Identify his decision/selection criteria

  Handling Objections : How to handle doctors’ objections.

  Exercising influence : How to influence Doctors

  Closing the sales meeting

  Getting the commitment

  The importance of follow up

  Increasing Doctors' Experience

  The difference between customer service and customer experience

  Why customer experience will differentiate you from your competitors' medical representatives

  Duration : Two days (16 hrs)

   

  Read More

 • Γεωγραφική Διαχείριση Πελατών

  territory management

  Πόσο χρόνο σχεδιάζετε να περάσετε με τους πελάτες σας τον επόμενο μήνα;

  Πως θα μπορούσατε να γίνετε ακόμα πιο ενεργητικοί με τους πελάτες σας και τι σημαίνει εν τέλει αυτό για εσάς;

  Το σεμινάριο απευθύνεται :

  Αυτή η εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους όσους έχουν ευθύνες πωλήσεων σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή, ανεξάρτητα πόσο μεγάλη ή διεσπαρμένη είναι.

  Προσέγγιση

  Όπως όλες οι εκπαιδεύσεις της DOOR, η συγκεκριμένη εκπαίδευση είναι πολύ συμμετοχική, με μια γεύση θεωρίας, πρακτικότητας και βέλτιστων τεχνικών. Δράτουμε της ευκαιρίας να μοιραστούμε κάποιες από τις βέλτιστες πρακτικές επιχειρήσεων από όλον τον κόσμο.

  Θέματα

  • Διαχείριση Χρόνου
  • Δεξιότητες Σχεδιασμού
  • Καθορισμός Στόχων
  • Χρήση Εργαλείων για Βελτίωση Αποτελεσματικότητας
  • Αξιολόγηση

   Εκπαιδευτικοί Στόχοι

  Στο τέλος της εκπαίδευσης θα μπορείτε να:

  1. Μάθετε να περνάτε περισσότερο χρόνο πρόσωπο με πρόσωπο με τους πελάτες

  2. Σχεδιάζετε αποτελεσματικά και να οργανώνετε τη βιβλιογραφία των πελατών

  3. Κερδίσετε την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικών στόχων και προσωπικού χρόνου

  4. Χρησιμοποιείτε περισσότερο αποτελεσματικά εργαλεία διαχείρισης χρόνου

  5. Καθορίζετε στόχους και να τους θέτετε σε προτεραιότητες, για να καθορισθούν αν οι δραστηριότητες καθορίζονται από στόχους

  6. Χρησιμοποιείτε λιγότερο χρόνο για να αντιμετωπίζετε καθημερινά προβλήματα

  7. Εφαρμόζετε αποτελεσματικά τη διαχείριση πηγών

  Διάρκεια:

  Μία ημέρα

  Read More

 • Διαπραγματεύσεις

  negotiating

   

  Γενικά για το σεμινάριο:

  Need to negotiate regularly?
  Always wanted to improve your negotiated results?
  Do you know what difference good negotiation skills will make to you?
  Approach
  There is an art to negotiating effectively, and this is a balance between process and skill. This programme is designed to assist you in becoming a better negotiator. It takes you through the processes and focuses on the key skills required to negotiate effectively. It is highly interactive, practical and supportive. We use a variety of different learning approaches to explore the issues raised when negotiating, enabling you to work more effectively.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  Σε όλες τις βαθμίδες Στελεχών ανεξαρτήτως θέσης στην ιεραρχία που διαπραγματεύονται σε άλλα στελέχη της επιχείρησης, με προμηθευτές ή και με πελάτες.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Tρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Ενδεικτική Θεματολογία:

  Day One
  • Introduction & Welcome
  • Programme Objectives
  • Personal Objectives
  • The Art of Negotiation
  • Plan Your Negotiation
  • Preparing to Negotiate
  • Negotiation Process
  • Strategies, Tactics & Actions
  • Execute Your Negotiation
  • Opening Your Negotiation
  • Context & Agenda
  • Negotiation Style
  • Personal Action Planning
  Day Two
  • Welcome Back
  • Execute Your Negotiation
  • Question, Listen & Respond
  • Win-Win Thinking
  • Communicating Effectively
  • Closing Your Negotiation
  • Maintaining Focus
  • Reaching Agreement
  • Wrapping-up
  • Creativity In Your Negotiation
  • Mind Mapping
  • Meta Planning
  • SWOT Analysis
  • Six Thinking Hats
  • Force Field Analysis
  • Personal Action Planning

  Στόχοι Εκπαίδευσης-Σεμιναρίου:

   

  At the end of this course you will be able to:

  • Understand what it takes to negotiate effectively.
  • Prepare well for your negotiations.
  • Create an effective strategy and agenda for your negotiations.
  • Execute your negotiations to achieve your highest priorities.
  • Deal with the outcomes and consequences of your negotiation effectively.

  Διάρκεια:

  2 Ημέρες (16 ώρες)

  Read More

 • Διαχείριση Καναλιών Διανομής

  channels sales development

  Πως θα περιγράφατε τις σχέσεις σας μέσα στα κανάλια πωλήσεων;

  Έχετε το καλύτερο σχέδιο λογαριασμού που θα μπορούσατε να έχετε;

   

  Το σεμινάριο απευθύνεται:

  Αυτή η εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα που είναι υπεύθυνα για διάφορα και διαφορετικά κανάλια διανομής και πωλήσεων.

  Προσέγγιση

  Όπως όλα τα σεμινάρια πωλήσεων της DOOR, αυτή η εκπαίδευση απαιτεί υψηλό βαθμό συμμετοχής επικεντρωμένη στη βελτίωση της εμπειρίας σχετικά με τα κανάλια πωλήσεων. Το πρόγραμμα εξισορροπεί μια ισχυρή θεωρητική βάση με πρακτική εφαρμογή σε πραγματικό χρόνο των προκλήσεων που αντιμετωπίζονται.

  Θεματολογία

  • Διαχείριση Καναλιών
  • Σχέσεις Ενδιαφερομένων
  • Οικοδόμηση Συνεργασιών
  • Καθορισμός Standards Υπηρεσιών
  • Σχεδιασμός Λογαριασμού

  Εκπαιδευτικοί Στόχοι

  Στο τέλος της εκπαίδευσης θα μπορείτε να:

  1. Κατανοείτε τα διαφορετικά κανάλια και να αναγνωρίζετε τα κύρια σημεία που επηρεάζουν την ανάπτυξη του κάθε καναλιού

  2. Κατανοείτε την ψυχολογία της σχέσης μεταξύ των ενδιαφερομένων στο κάθε κανάλι

  3. Αναγνωρίζετε τις ανάγκες των συνεργατών και των πελατών του κάθε καναλιού

  4. Οικοδομήσετε μια σχέση σε διαφορετικά κανάλια

  5. Θέσετε standards υπηρεσιών πελατών.

  6. Αναπτύξετε ξεκάθαρα σχέδια λογαριασμών για τους συνεργάτες.

  7. Αξιολογήσετε την απόδοση των καναλιών

   

  Διάρκεια : 

  Δύο ημέρες

   

  Read More

 • Διαχείριση Ομάδος Πωλήσεων

  sales force management

  .Αναγνωρίζετε τη μοναδική πρόκληση της διαχείρισης πωλητών;

  Πως αξιολογείτε την απόδοση, τόσο τη δικής σας αλλά και της ομάδας σας;

  Το σεμινάριο απευθύνεται:

  Αν ηγείσθε μιας ομάδας πωλητών, τότε το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για εσάς. Η διαχείριση πωλητών παρουσιάζει τις δικές της μοναδικές πρροκλήσεις και το πρόγραμμα αυτό διερευνά ποιες είναι αυτές οι προκλήσεις και πως να τις αντιμετωπίσετε.

  Προσέγγιση

  Όπως όλες οι εκπαιδεύσεις της DOOR, αυτή η εκπαίδευση είναι βιωματική, πρακτική και χειρίζεται τα θέματα που αντιμετωπίζουν σε πραγματικό χρόνο οι συμμετέχοντες όταν ηγούνται μιας ομάδας πωλητών.

  Θέματα

  Διαχείριση & Ηγεσία μιας Ομάδας  Πωλητών

  Πως παρέχεται κίνητρο στους Πωλητές

  Αλλαγές στη Σκέψη

  Ένα σετ εργαλείων για Διευθυντές Πωλήσεων

  Αξιολόγηση Απόδοσης

  Εκπαιδευτικοί Στόχοι

  Στο τέλος της εκπαίδευσης θα μπορείτε να:

  1. Κατανοείτε τις τεχνικές που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση μιας ομάδας πωλητών

  2. Κερδίσετε τη δυνατότητα να εμπνέετε και να δίνετε κίνητρο στην  ομάδα σας ώστε να πετύχουν εξαιρετικά αποτελέσματα

  3. Έχετε κάποια εργαλεία πρακτικών ιδεών για να βελτιώσετε την προσωπική σας αποτελεσματικότητα ως διευθυντής πωλήσεων

  4. Έχετε την αυτοπεποίθηση να αναχαιτίσετε τις δυσκολότερες θέσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένας διευθυντής πωλήσεων

  5. Αξιολογήσετε την απόδοση, τόσο τη δική σας όσο και της ομάδας σας.

  Διάρκεια:

  Δύο ημέρες

  Read More

 • Πωλήσεις

  Σεμινάρια Πωλήσεων

   

  Salesup

  Όταν οι πελάτες μας ρωτούν πως να κλείσουν πιο αποτελεσματικά κάποια πώληση, συχνά ξαφνιάζονται όταν τους απαντούμε με μια ερώτηση: Πως ξεκίνησε η πώληση; Μια πετυχημένη διαδικασία πώλησης είναι μια αλυσίδα από διάφορα στοιχεία. Ακόμα και ένας αδύναμος κρίκος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την όλη διαδικασία. Για παράδειγμα, αν τα περιθώρια κέρδους είναι πολύ μικρά, έχουν οι πωλητές τις απαραίτητες δεξιότητες για διαπραγματεύσεις; Από την άλλη η αναγνώριση και ταξινόμηση πιθανών πελατών μπορεί να είναι το πρόβλημα. Αν οι πελάτες απορρίπτουν μια διαδικασία πώλησης, δε σημαίνει απαραίτητα ότι δεν ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Μήπως η αρχική συζήτηση είναι το πρόβλημα;

   sales

  Μετά την εφαρμογή των λύσεων πωλήσεων οι πελάτες της DOOR αναφέρουν μια αύξηση στις πωλήσεις. Τους έχουμε βοηθήσει να το πετύχουν αυτό εξετάζοντας τις ευθύνες του προσωπικού τους για τις πωλήσεις και αναλύοντας την αγορά και συγκεκριμένες διαδικασίες πώλησης. Έχουμε εφαρμόσει κατανοητές και αποδεδειγμένες μεθόδους που φέρνουν αποτελέσματα. Μετά βοηθήσαμε τους πελάτες μας να απαντήσουν στο ερώτημα - πρόκληση: Πως μετράτε τα αποτελέσματά σας; Ποιους δείκτες προσπαθείτε να βελτιώσετε; Εσείς αποφασίζετε και εμείς σας βοηθούμε να βρείτε τις απαντήσεις.

  Read More

 • Πωλήσεις

  Read More

 • Συμβουλευτική Πώληση (Customer Centered Selling)

  Customer Centered Selling

  To Customer Centered Selling (CSS)  είναι μια απο τις δημοφιλέστερες μεθοδολογίες πωλήσεων διεθνώς που αναπτύχθηκε απο τον Robert Jolles. Έχει εφαρμοστεί σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων ενώ ξεκίνησε από την εταιρία Xerox. Η εταιρία μας είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος της μεθοδολογίας σε Ελλάδα και Κύπρο.

  "Τι κάνετε όταν ο πελάτης δε σκέφτεται να αγοράσει και δεν ενδιαφέρεται καν να συναντηθεί με τον πωλητή;"

  Οι πωλητές δεν μπορούν πάντα να υπολογίζουν ότι θα έχουν την πολυτέλεια της συνάντησης με κάποιον πελάτη που ενδιαφέρεται να αγοράσει το προϊόν. Είναι διαφορετικό το να έχει δείξει ο πελάτης αρχικά κάποιο ενδιαφέρον για ένα προϊόν και κάνει ερωτήσεις σχετικά με τις δυνατότητες του προϊόντος και των υπηρεσιών σας και το να μη νοιώθει την ανάγκη να αγοράσει εκείνη τη στιγμή.

  Μάθετε πως αγοράζει ο πελάτης σας!
  Κατά τη διάρκεια του μαθήματος Πωλήσεων Επικεντρωμένες στον Πελάτη (Customer Centered Selling - CCS), οι πωλητές μαθαίνουν πως να μιλούν στους πελάτες τους. Όχι για το προϊόν και τα πλεονεκτήματά του αλλά για τον πελάτη και το ιστορικό του. Οι πωλητές θα μάθουν ποιο είναι το επίπεδο ενδιαφέροντος του πελάτη για την αγορά και ακολούθως θα ρυθμίσουν τη συζήτηση της πώλησης στο συγκεκριμένο αυτό επίπεδο.

  Για ποιους έχει σχεδιαστεί το CCS;
  Το CCS απευθύνεται σε πωλητές που εργάζονται σε διάφορους τομείς (λειτουργώντας σε καταστάσεις B2B - Business to Business- αλλά και σε μορφή  B2C - Business to Clients) οι οποίοι θέλουν να επεκτείνουν τη βάση των πελατών τους αλλά επίσης και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους αναπτύσσοντας τη λίστα με τους υπάρχοντες πελάτες τους. Η συμμετοχή στο σεμινάριο θα είναι μία ανεκτίμητη πηγή γνώσεις και για διευθυντές πωλήσεων.

  B-I-D-I αλληλουχία ερωτήσεων
  Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προετοιμάζουμε αποτελεσματικά τη χρήση της αποδεδειγμένης μεθόδου ερωτήσεων B-I-D-I, ρωτώντας τα εξής με την ακόλουθη σειρά;
  • Κάνοντας ερωτήσεις για το παρελθόν (Background) για να διερευνήσετε το πρόβλημα
  • Κάνοντας Αναγνωριστικές ερωτήσεις (Identifcation) για να αναγνωρίσετε το πρόβλημα
  • Κάνοντας ερωτήσεις Ανάπτυξης (Development) για να δείτε το μέγεθος του προβλήματος
  • Κάνοντας ερωτήσεις Επίδρασης (Impact) έτσι ώστε να νοιώσουν την επίδραση του προβλήματος στο μέλλον (αν δεν επιλυθεί)

  Αυτές οι ερωτήσεις μας βοηθούν στη συζήτηση με τους πελάτες. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να προσεγγίζουν τους πελάτες με τέτοιες ερωτήσεις σε καταστάσεις όπου η υποβολή και μόνο τέτοιων ερωτήσεων αποτελεί πρόκληση από μόνη της.

  Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν σημειώσεις καθώς και το βιβλίο Customer Centered Selling.

  css book

  Διάρκεια:
  Δύο ημέρες (16 Ώρες)

  Read More

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734